Trung tâm Dịch vụ Y tế dự phòng

Chức năng: có chức năng cung cấp các dịch vụ về y tế dự phòng, y tế công cộng đáp ứng nhu cầu xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Cơ cấu tổ chức:

  • Phòng Dịch vụ tiêm chủng
  • Phòng Dịch vụ xét nghiệm
  • Phòng Dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe
  • Phòng Quản lý chất lượng hàng hóa - Kho
  • Phòng Tổng hợp:

Lãnh đạo:

  • Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm: ThS. Nguyễn Hồng Sơn
  • Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Minh Hồng,

Thành tích:

  • Bằng khen Thủ tướng chính phủ
  • Bằng khen Bộ Y tế
  • Tập thể lao động xuất sắc