Thông báo

55

55

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Quốc Cường - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

45

45

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Thị Mai Hưng - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

56

56

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lưu Thị Dung - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm

65

65

Ngày 16/5/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Viện đối với 02 hồ sơ. 
Xem thêm

64

64

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 322 của NCS Lại Thu Hà.
Xem thêm

53

53

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 321 của NCS Nguyễn Văn Khởi.
Xem thêm