Trung tâm Đào tạo & Quản lý khoa học

Chức năng: có chức năng tham mưu, tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế dự phòng và các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện.

Cơ cấu tổ chức:

 • Phòng Đào tạo sau đại học
 • Bộ môn Khoa học Y sinh
 • Bộ môn Y tế công cộng
 • Bộ môn Dịch tễ học
 • Bộ môn Y học Dự phòng
 • Bộ môn Vi sinh vật học
 • Phòng Đào tạo liên tục
 • Phòng đào tạo kỹ thuật xét nghiệm
 • Phòng Quản lý khoa học

Lãnh đạo:

 • Giám đốc Trung tâm: PGS. TS. Nguyễn Thị Thùy Dương
 • Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Tống Thị Hà, PGS.TS. Lê Anh Tuấn

Thành tích:

 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • Bằng khen Bộ Y tế
 • Tập thể Lao động xuất sắc