Hội đồng chức danh

93

93

Ngày 10/5/2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã họp và đề cử các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2024, Danh sách đề cử gồm các thành viên sau:
Xem thêm

127

127

Hội đồng giáo sư nhà nước thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 trong công văn 37/HĐGSNN ngày 01/04/2024 (văn bản chi tiết đính kèm).
Xem thêm

329

329

Ngày 16/5/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Viện đối với 02 hồ sơ. 
Xem thêm

358

358

Theo công văn số 65/HĐGSNN của Hội đồng giáo sư nhà nước ngày 8/4/2022 về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022, Viện xin thông báo lịch  xét của Hội đồng giáo sư nhà nước và tiêu chuẩn theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.
Xem thêm

600

600

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021. 
Xem thêm

490

490

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh phó giáo sư năm 2021.
Xem thêm