Phòng Hành chính - Vật tư

Chức năng: có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý về công tác hành chính, văn thư và công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi của Viện; quản lý cơ sở hạ tầng (vật chất- kỹ thuật, tài sản, hệ thống kho tàng...); đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Viện và công tác quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức:

  • Tổ  Hành chính
  • Tổ  Quản trị
  • Tổ  Kho và quản lý tài sản
  • Tổ xe

Lãnh đạo:

  • Trưởng phòng: KS. Nguyễn Quang
  • Phó Trưởng phòng: ThS. Vũ Ngọc Hoành, KS. Nguyễn Quốc Anh

Thành tích:

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
  • Tập thể lao động xuất sắc