Trung tâm Đảm bảo chất lượng xét nghiệm và Kiểm chuẩn

Chức năng: có chức năng tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động chuyên môn về đảm bảo chất lượng xét nghiệm, kiểm chuẩn thiết bị và an toàn sinh học, an ninh sinh học.

Cơ cấu tổ chức:

  • Phòng Quản lý chất lượng
  • Phòng Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm
  • Phòng Kiểm chuẩn thiết bị
  • Phòng Quản lý an toàn sinh học
  • Phòng Khử nhiễm

Lãnh đạo:

  • Giám đốc Trung tâm: TS. Nguyễn Thanh Thủy
  • Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Trần Diệu Linh

Thành tích:

  • Tập thể lao động xuất sắc