Khoa Y tế công cộng

Chức năng: có chức năng nghiên cứu, giám sát, đánh giá các vấn đề sức khỏe cộng đồng và các yếu tố nguy cơ với sức khỏe; tổ chức triển khai các can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng bao gồm sức khỏe bà mẹ trẻ em và trẻ vị thành niên; xây dựng và triển khai hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng; vận động chính sách, nâng cao nhận thức xã hội về y tế dự phòng; giám sát, đánh giá, tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao năng lực của mạng lưới y tế dự phòng.

Cơ cấu tổ chức:

  • Phòng Sức khỏe cộng đồng
  • Phòng Sức khỏe bà mẹ, trẻ em và trẻ vị thành niên
  • Phòng truyền thông, giáo dục sức khỏe
  • Phòng Chỉ đạo tuyến

Lãnh đạo:

  • Trưởng Khoa: PGS. TS. Lê Thị Phương Mai

Thành tích: