Tin tức nổi bật

10

10

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ các hoạt động chuyên môn của dự án Giám sát và đáp ứng cúm gia cầm và cúm đại dịch tại Việt Nam. 

Xem thêm

9

9

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ Hợp đồng Nghiên cứu xác định một số căn nguyên gây sốt không rõ nguyên nhân ở Việt Nam.

Xem thêm

11

11

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có có kế hoạch thực hiện hoạt động Kiểm toán tài chính của dự án “Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2016-2021” và Dự án “Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026”. 

Xem thêm

45

45

Căn cứ nhu cầu triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp tục kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao gửi báo giá lần 3 theo danh sách chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm.

Xem thêm