Đào tạo Tiến sĩ

18

18

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Hải Sơn - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm

60

60

Phòng Đào tạo sau đại học, Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học thông báo Danh sách giảng viên thỉnh giảng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm học 2022-2023.
Xem thêm

69

69

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thu - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

58

58

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Huỳnh Quốc Tuấn - Chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

72

72

Đề tài luận án:   “Đặc điểm sinh học phân tử của Escherichia coli mang gen mcr-1 kháng colistin phân lập từ người và vật nuôi, thực phẩm và nước tại xã Thanh Hà, Hà Nam, năm 2015”.
Xem thêm

73

73

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 332 của NCS Trần Thị Mai Hưng.
Xem thêm