Đào tạo Tiến sĩ

55

55

Đề tài luận án: Đặc điểm phân tử vùng gen L1, E6 và E7 của Human Papillomavirus trên một số nhóm đối tượng và phát triển bộ mẫu chuẩn cho 14 týp nguy cơ cao ở Việt Nam.   
Xem thêm

44

44

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đặng Thành Nam - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

73

73

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Quốc Cường - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

61

61

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Thị Mai Hưng - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

79

79

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 322 của NCS Lại Thu Hà.
Xem thêm

64

64

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 321 của NCS Nguyễn Văn Khởi.
Xem thêm