Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

86

86

Nghiên cứu sinh Lưu Thị Dung được công nhận NCS theo Quyết định số 1624/QĐ-VSDTTƯ ngày 08/11/2018 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 
Xem thêm

55

55

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Dương Đức Thiện - Chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

90

90

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Đức Giang - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

59

59

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Thị Phương Thảo - Ngành Vi sinh vật học, mã số: 9 42 01 07.
Xem thêm

173

173

Ngày 03/8/2022 Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ký Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của 6 ngành Viện đang được đào tạo: Y học dự phòng, Y tế công cộng, Dịch tễ học, Quản lý y tế, Vi sinh vật học và Khoa học y sinh. 
Xem thêm

72

72

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Tạ Thị Thu Hồng - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm