Thông báo thu nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS năm 2019

Cơ sở giáo dục đào tạo Sau đại học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo về việc thu nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 vào các vị trí như sau:

1.   Bộ môn Khoa học y sinh: 01 phó giáo sư

2.   Bộ môn Dịch tễ học: 01 phó giáo sư.

Đề nghị các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở đào tạo Sau đại học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nộp hồ sơ đăng ký về Trung tâm Đào tạo và Quản lý Khoa học trước ngày 09/12/2019.

Hồ sơ gồm:

-   Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

-   Bản sao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước .

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan