Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 

Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2020 thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020. Chi tiết xem tại đây: 

Ket_qua_xet_tuyen_Vien_chuc_nam_2020.pdf

Thông báo được công khai trên website của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và gửi tới người dự tuyển theo địa chỉ người dự tuyển đã đăng ký./.

 


Các bài viết liên quan