TÀI LIỆU GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. 

Theo đó, Luật được ban hành với những nội dung cơ bản như sau, chi tiết xem tại đây:

Tài_liệu_giới_thiệu_Luật_Thi_đua_khen_thưởng_và_Nghi_định_quy_định_chi_tiết_thi_hành_Luật.doc

 


Các bài viết liên quan