ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ QUẢN LÝ Y TẾ

- Tên ngành đào tạo: Quản lý y tế

- Mã số: 9 72 08 01

- Tên cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

- Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là một trong những viện nghiên cứu được thành lập đầu tiên trong ngành y tế, chỉ một tháng sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (theo Sắc lệnh luật số 41 ngày 03 tháng 10 năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Bên cạnh chức năng tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động và chương trình y tế dự phòng, y tế công cộng trong phạm vi cả nước; chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế, cung cấp các dịch vụ về y tế dự phòng, y tế công cộng đáp ứng yêu cầu xã hội; công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương cũng là một trong số những nhiệm vụ được Viện quan tâm để phát triển nguồn nhân lực y tế có trình độ cao. 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học từ năm 1979 (theo Quyết định số 93/TTg ngày 20/3/1979). Viện đã có nhiều năm kinh nghiệm và uy tín trong đào tạo trình độ sau đại học, có đầy đủ các điều kiện về đội ngũ giảng viên có chất lượng được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ. 

Chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Viện đào tạo từ khi bắt đầu Viện được giao đào tạo trình độ tiến sĩ (năm 1979). Từ khi bắt đầu được giao đào tạo tiến sĩ, tên chuyên ngành là Vệ sinh học (mã số 3.01.12). 

Ngày 15/12/2005, theo Quyết định số 7170/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi mã số chuyên ngành đào tạo sau đại học, chuyên ngành có tên là Vệ sinh học xã hội và Tổ chức y tế (mã số 62 72 73 15). 

Ngày 02/11/2012, theo Quyết định số 4772/QĐ-BGDĐT, chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế chuyển thành mã số 62 72 01 64.

Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Sau đó, ngày 03/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT về việc chuyển đổi tên và mã số các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ cho Viện VSDTTƯ, trong đó chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế, hiện được chuyển thành Y học dự phòng (mã số 9 72 01 63) Quản lý y tế (mã số 9 72.08.01). 

Trong nhiều năm qua, Viện đã đào tạo được 59 tiến sĩ chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế. Các tiến sĩ sau khi tốt nghiệp hầu hết đều giữ chức vụ lãnh đạo các cơ sở  y tế, thậm chí có một số là lãnh đạo cấp cao của ngành Y tế nước nhà. Nhu cầu đào tạo tiến sĩ ngành Quản lý y tế của hệ thống y tế nói chung và Y tế dự phòng nói riêng ngày càng gia tăng cả về số lượng và yêu cầu chất lượng.

So với tất cả các viện, trường đại học khác, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có số lượng đông giảng viên cơ hữu có trình độ sau đại học đúng ngành quản lý y tế. Bên cạnh đó, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cũng có Trung tâm Đào tạo và quản lý khoa học. Đây là một thế mạnh của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương  trong việc đảm bảo tất cả các giảng viên, học viên (đặc biệt học viên sau đại học) sẽ có một cơ sở thực hành nghiên cứu tốt nhất, cơ hội tiếp cận với những bằng chứng khoa học cập nhật, tin cậy nhất trên thế giới. 

Xuất phát từ thực tế đó, để đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện nay trong việc nâng cao chất lượng đào tạo Tiến sĩ ngành Quản lý Y tế, Viện xây dựng đề án mở mã ngành Quản lý y tế, mã số 972.08 và xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản lý y tế, mã số 972.08.01.

Việc đào tạo Tiến sĩ ngành Quản lý Y tế nhằm mục đích: 

  1. Cung cấp những cán bộ quản lý y tế có trình độ chuyên sâu, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực quản lý cho ngành y tế nói chung và năng lực quản lý hệ thống phòng xét nghiệm/thí nghiệm nói riêng;
  2. Qua quá trình đào tạo và học tập sẽ góp phần nâng cao chất lượng cán bộ; khẳng định vai trò và uy tín của ngành Quản lý Y tế; xây dựng và lan tỏa một mạng lưới nghiên cứu khoa học, thực hành dựa trên bằng chứng trong ngành quản lý nhằm hướng tới nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sócvà nâng cao sức khỏe nhân dân cũng như chất lượng lãnh đạo, quản lý.

Nội dung Đề án và Khung kế hoạch đào tạo xem chi tiết tại đây:

           De_an_mo_nganh_QLYT.pdf

Danh mục hướng nghiên cứu ngành QLYT xem chi tiết tại đây:

           Danh_mục_các_hướng_nghiên_cứu_ngành_QLYT.docx

 


Các bài viết liên quan