DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2024

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở; 

Căn cứ vào nhu cầu và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Ngày 10/5/2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã họp và đề cử các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2024, Danh sách đề cử gồm các thành viên sau:

STTHọ và tên thành viênHọc hàm, học vịNgành, chuyên môn Đơn vị công tác
1.Phan Trọng LânGS. TSY học, Dịch tễ họcViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2.Vũ Sinh NamGS. TSY học, Dịch tễ họcViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3.Phan Thị NgàGS. TSY học, Vi sinh y họcViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
4.Phùng Đắc CamGS. TSY học, Vi sinh họcĐại học Thành Đông
5.Trần Như DươngPGS. TSY học, Dịch tễ họcViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
6.Dương Thị HồngPGS. TSY học, Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tếViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
7.Hoàng Thị Thu HàPGS. TSY học, Vi sinh y họcViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
8.Nguyễn Thị Thùy DươngPGS. TSY học, Dịch tễ họcViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
9.Nguyễn Lê Khánh HằngPGS. TSY học, Vi sinh họcViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
10.Nguyễn Thị Thi ThơPGS. TSY học, Y tế công cộngViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
11.Vũ Đình ThiểmPGS. TSY học, Dịch tễ họcViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
12.Lê Thị Phương MaiPGS. TSY học, Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tếViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
13.Phạm Quang TháiPGS. TSY học, Dịch tễ họcViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
14.Lê Anh TuấnPGS. TSY học, Dịch tễ họcViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

(Danh sách gồm 14 thành viên)

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan