Thông báo

66

66

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Ngô Khánh Phương - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm

79

79

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Văn Khang - ngành Y học dự phòng, mã số 9 72 01 63.
Xem thêm

72

72

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Khiếu Thị Thúy Ngọc - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm

76

76

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 337 của NCS Trần Thị Minh Tâm.
Xem thêm

107

107

Đề tài luận án: “Nghiên cứu kiểu gen HLA lớp I và đột biến gen HIV-1 liên quan đến tải lượng vi rút và số lượng tế bào CD4, Hà Nội, 2014-2016”
Xem thêm

76

76

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Minh Hiền - Chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm