Thông báo

55

55

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Dương Đức Thiện - Chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

90

90

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Đức Giang - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

59

59

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Thị Phương Thảo - Ngành Vi sinh vật học, mã số: 9 42 01 07.
Xem thêm

173

173

Ngày 03/8/2022 Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ký Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của 6 ngành Viện đang được đào tạo: Y học dự phòng, Y tế công cộng, Dịch tễ học, Quản lý y tế, Vi sinh vật học và Khoa học y sinh. 
Xem thêm

72

72

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Tạ Thị Thu Hồng - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm

66

66

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đoàn Đức Hùng - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm