Thông báo

61

61

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Thanh Vũ - ngành Y học dự phòng, mã số 9 72 01 63.
Xem thêm

73

73

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Từ Tấn Thứ - chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế.
Xem thêm

107

107

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trịnh Quang Trí - ngành Y học dự phòng, mã số 9 72 01 10.
Xem thêm

117

117

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Vũ Đình Tuyên -  Ngành Dịch tễ học. 
Xem thêm

146

146

Đề tài luận án: Đặc điểm dịch tễ học và một số yếu tố nguy cơ bệnh xoắn khuẩn vàng da trên người tại 3 tỉnh của Việt Nam, 2018-2019.
Xem thêm

193

193

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 335 của NCS Nguyễn Thành Đông.
Xem thêm