THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH TRẦN ĐỨC NGHĨA

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 


Tên luận án: "Thực trạng cận thị ở học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ và hiệu quả một số giải pháp can thiệp" 

Chuyên ngành: Vệ sinh Xã hội học và Tổ chức Y tế - Mã số: 62.72.01.64 

Họ và tên nghiên cứu sinh:  TRẦN ĐỨC NGHĨA

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:   1. PGS.TS. Nguyễn Thị Thuỳ Dương 
                                                      2. PGS.TS. Trần Văn An 
 

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1.Thực trạng cận thị và một số yếu tố liên quan. 

- Tỷ lệ cận thị của học sinh tiểu học tại thành phố Điện Biên Phủ là 17,2%. Đây là một tỷ lệ khá cao và đáng báo động với địa bàn nghiên cứu là tỉnh miền núi phía Bắc. 
- Tỷ lệ cận thị tăng dần từ 10,3% ở khối lớp 1 lên đến đến 26,7% ở khối lớp 5. Trong số học sinh mắc cận thị, có tới 13,8% số học sinh mắc cận thị chỉ ở một bên mắt. Tỷ lệ cận thị của học sinh tiểu học các dân tộc thiểu số là 7,8% 
- Một số yếu tố liên quan với cận thị, bao gồm tình trạng mắc cận thị của cha mẹ học sinh, học sinh có học thêm liên tục trên 1 giờ,  học sinh sử dụng máy tính liên tục trên 1 giờ và chơi điện tử liên tục trên 1 giờ.  
- Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn về kích thước phòng học là 75,6% nhưng chỉ 44,4% số phòng học đạt tiêu chuẩn về khoảng cách từ bàn đầu đến bảng. Chỉ 77,8% số phòng học được khảo sát đạt yêu cầu. 

2. Hiệu quả của giải pháp can thiệp   

- Nghiên cứu can thiệp được triển khai trong vòng 18 tháng với các nội dung:1) Thay đổi nhận thức và hành vi bằng cách tuyên truyền trực tiếp và phát tờ rơi, 2) phối hợp gia đình và nhà trường kiểm soát thời gian làm việc tập trung mắt của học sinh 3) Hướng dẫn xây dựng góc học tập ở nhà đảm bảo các điều kiện cần thiết, 4) Thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh học đường theo quy định, 5) Luân chuyển vị trí ngồi học của học sinh theo vị trí đối nghịch 01 tháng/ lần. 
- Nghiên cứu áp dụng phương áp ước lượng hiệu số thay đổi (Difference in Difference) để đánh giá hiệu quả can thiệp.  
- Hiệu quả can thiệp được ước tính sau 18 tháng can thiệp là -10,2%, điều ngày có nghĩa là sau khi tiến hành can thiệp đã hạn chế tăng 10,2% số mắc cận thị so với nhóm đối chứng. Kết quả này có ý nghĩa với cộng đồng vì sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p=0,04. 

                                                                                      

Hà Nội, ngày......tháng......năm 2019


                                                 TM. TẬP THỂ HƯỚNG DẪN                                                       TÁC GIẢ 

 

 INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

 

Title: The status of myopia in primary school pupils in Dien Bien Phu city and the effectiveness of some intervention solutions 

Major: Social Hygiene and Health Organization                         Code: 62.72.01.64 

Name of PhD student:  TRAN DUC NGHIA   

Name of Supervisors: 1. Assoc. Prof. Nguyen Thi Thuy Duong, MD., PhD.  
                                       2. Assoc. Prof. Tran Van An, MD., PhD. 

Training Institution: National Institute of Hygiene and Epidemiology  

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS 

1. The status of myopia and associated factors 

- The myopia prevalence of primary school pupils in Dien Bien Phu city was 17.2%, which was quite high and at an alarming level for a northern mountainous province. 
- The myopia prevalence increased gradually from 10.3% in grade 1st pupils to 26.7% in grade 5th pupils. Among myopia pupils, 13.8% of pupils had myopia only in one eye. The myopia prevalence in ethnic minority groups was 7.8% 
- Factors in pupils associated with myopia, including myopia status of parents, studying in extra-classes continuously for more than one hour; using computers continuously for more than one hour and playing games continuously for more than one hour. 
-  The number of classrooms that met the standard of class sizes was 75.6%, but only 44.4% of classrooms met the standard of distance from the first table to the board. Only 77.8% of the classrooms met the requirement. 

2. Effectiveness of interventions for school pupil myopia 

- The intervention study was implemented for 18 months, with the following activities: 1) Changing awareness and behavior by direct communication and distribution of leaflets; 2) Coordinating between the school and parents to control the time of the eye concentration of pupils; 3) Providing guidance on arranging study corners at home to ensure necessary conditions, 4) Implementing the school hygiene measures based on the regulation; 5) Rotating the position of pupils with opposite direction once a month. 
- The study applied the estimation method of difference in difference to evaluate the impact of the intervention.   
- The estimation of difference in difference after 18 months was -10.2%, which means that the intervention helped to prevent the increase of the myopia prevalence about 10.2%. This result is significant for the community because this difference is statistically significant with p = 0.04. 
 

Hanoi, date:…………………………….. 


                                                         Supervisors                                                                      PhD student

 

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Việt tại đây: 

Tóm_tắt_luận_án__Tiếng_Việt_Trần_Đức_Nghĩa.pdf

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Anh tại đây: 

Summary_by_English_Trần_Đức_Nghĩa.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

Luận_án__Trần_Đức_Nghĩa.pdf

 


Các bài viết liên quan