Thông tin toàn văn luận án của NCS Lưu Thị Dung đã bảo vệ luận án thành công

Nghiên cứu sinh Lưu Thị Dung được công nhận NCS theo Quyết định số 1624/QĐ-VSDTTƯ ngày 08/11/2018 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

Ngày 05/08/2022, NCS Lưu Thị Dung đã hoàn thành bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện với tên đề tài: "Đặc điểm phân tử vùng gen L1, E6 và E7 của Human Papillomavirus trên một số nhóm đối tượng và phát triển bộ mẫu chuẩn cho 14 typ nguy cơ cao ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Vi sinh vật học - Mã số: 9 42 01 07.

Toàn văn luận án (có phụ lục đính kèm) và tóm tắt luận án đã sửa sau bảo vệ luận án cấp Viện chi tiết xem tại đây:

Luan_an_Dung_6-09.pdf

Phụ_lục.rar

Tóm_tắt_luận_án_Dung_6-9HC.doc

 


Các bài viết liên quan