THÔNG BÁO DANH SÁCH KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Viện trưởng đã ký Quyết định số 663/QĐ-VSDTTƯ về việc kiện toàn Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2019.

Kiện toàn Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2019 gồm 11 ông, bà. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Hội đồng làm việc theo quy định của Nhà nước. Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung chi tiết của Quyêt định xem tại đây:

QD_Kien_toan_HDCDGSCS_Vien_VSDTTW_2019.pdf

DANH SÁCH KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

STT                                       Họ và tên                                        Học hàm,
              học vị            
                             Ngành, 
                      chuyên  ngành                   
 (1)(2)(3)
1Nguyễn Trần HiểnGS.TSY học, Dịch tễ học
2Phùng Đắc CamGS,TSY học, Vi sinh học
3Vũ Sinh NamGS.TSY học, Dịch tễ học
4Phan Thị NgàGS.TSY học, Vi sinh y học
5Nguyễn Thị Lan AnhPGS.TSY học, Sinh học phân tử và tế bào
7Trần Như DươngPGS.TSY học, Dịch tễ học
6Nguyễn Thị Thùy DươngPGS.TSY học, Dịch tễ học
9Dương Thị HồngPGS.TSY học, VSXHH&TCYT
8Hoàng Thị Thu HàPGS.TSY học, Vi sinh y học
10Nguyễn Lê Khánh HằngPGS.TSY học, Vi sinh vật học
11Nguyễn Thị Thi ThơPGS.TSY học, Y tế công cộng
 (Danh sách gồm 11 người)
    
  Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019
    
  VIỆN TRƯỞNG
  (Đã ký)
  
  Đặng Đức Anh
    

Các bài viết liên quan