Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 293 của NCS Phan Thị Thanh Bình

Đề tài:   
“ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM HELICOBACTER PYLORI Ở TRẺ EM VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH CỦA HAI NHÓM DÂN TỘC TÀY VÀ MƯỜNG” 

              
CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC 
MÃ SỐ:  62 72 01 17 

 NCS. PHAN THỊ THANH BÌNH 
 BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

             
   THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 31 tháng 7 năm 2019 
TẠI:  Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 
                         

                                           Trân trọng kính mời!    

 


Các bài viết liên quan