THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS TRẦN ĐÌNH TUYÊN

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả can thiệp phục hồi tổn thương sâu răng giai đoạn sớm bằng gel Fluor đối với học sinh 12 tuổi tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Dịch tễ học                 Mã số: 62 72 01 17

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Đình Tuyên

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Nguyễn Quốc Trung

                                                                   2.PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Yến

Cơ sở đào tạo: Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1. Chẩn đoán sâu răng theo ICDAS II và DD laser sẽ bộc lộ rõ hơn về tảng băng chìm răng sâu, nhằm hạn chế sai số về kỹ năng người khám ở cộng đồng. chẩn đoán theo WHO số học sinh sâu răng chiếm 75,5%, theo ICDAS II là 87,1%, áp dụng đèn laser huỳnh quang DD là rất cao 98% học sinh có sâu răng.

2. Tình trạng sâu răng tại các nhóm răng theo chẩn đoán của WHO, ICDAS II, DD laser đều thể hiện sâu răng chủ yếu tập trung ở các nhóm răng hàm có mặt nhai. Tại trường Dương Tự Minh theo WHO tỷ lệ sâu răng 6 chiếm 76%, theo ICDAS II tỷ lệ sâu răng 6 chiếm 89,1%, theo DD laser tỷ lệ sâu răng 6 là 92,3%.

3. Ở những học sinh có kiến thức đạt có tỷ lệ sâu răng thấp hơn những học sinh có kiến thức không đạt, có mỗi liên quan giữa kiến thức với bệnh sâu răng với OR<1.

4. Sau 6 tháng can thiệp bằng gel Fluor 1,23% trên các răng sâu ở giai đoạn sớm, chỉ số trung bình sâu mất trám (DMFT) của nhóm can thiệp giảm từ 3,44  xuống còn 2,3 và sau 12 tháng xuống còn 1,84, sự khác biệt này rất có ý nghĩa thống kê. Còn ở nhóm chứng chỉ số sâu mất trám tăng lên cũng có sự khác biệt từ 3,1 lên 4,73 và sau 12 tháng lên 4,51. Hiệu quả can thiệp không có sự khác biệt giữa nam và nữ.

5. Xu hướng phục hồi sâu răng giai đoạn sớm D1 sau 6 tháng và 12 tháng có 2 xu hướng một là không tiến triển hai là trở về bình thường. Chỉ có duy nhất 1 trường hợp tiến triển nặng lên trong tổng số 114 trường hợp của nhóm can thiệp.

6. Mức độ hiệu quả của gel flour còn làm cho răng trở lên có sức đề kháng với sâu răng, thể hiện qua chỉ số DD trung bình sau 12 tháng của nhóm  D1 là 4,1.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

Đại diện người hướng dẫn

PGS.TS. Nguyễn Quốc Trung

Nghiên cứu sinh

Trần Đình Tuyên

 

INFORMATION PAGE ON NEW INPUTS OF PHD THESIS

Thesis tittle: “Current situation of tooth decay and effectiveness of intervention to restore the early-stage tooth decay damage using Fluor gel among 12-year-old students at Thai Nguyen province”.

Major: Epidemiology                              Code: 62 72 01 17

Name of PhD student: Tran Dinh Tuyen

Name of Scientific supervisor:   1. Assoc. Prof Nguyen Quoc Trung

                                                       2. Assoc. Prof. Nguyen Thị Thu Yen

Education Institution:                  National Institute of Hygiene & Epidemiology

SUMMARY OF THE NEW INPUTS OF THE THESIS

1. The diagnosis of caries according to ICDAS II and DD laser reveal more clearly about the cavity iceberg, in order to limit the error of skills of examiners in the community. According to WHO diagnosis, the dental caries was detected in 75.7% pupils, but according to ICDAS II this was 87.1% and by applying DD fluorescent laser light this rate was raised up to 98%.

2. The caries status of the tooth groups diagnosed by WHO, ICDAS II, and DD laser showed the concentration of caries mainly in the molar tooth group with chewing surfaces. At Duong Tu Minh school, according to WHO diagnosis, the rate of caries of teeth No.6 was 76%, according to ICDAS II, this was 89.1% and according to DD laser, this was 92.3%.

3. In the students with achieved knowledge, the rate of caries was lower than those with unsatisfactory knowledge, showed the relationship between knowledge and caries with OR = 0.03 (0.01- 0.29).

4. After 6 months of intervention with 1.23% Fluor gel on early-stage caries, the average index of decayed missing filled teeth (DMFT) of the intervention group decreased significantly from 3.44 to 2.3 and after 12 months to 1.84 while in this index the control group increased from 3.1 to 4.73 and after 12 months to 4.51. The effectiveness of intervention was equal between men and women.

5. Two trends of restore the early stage D1 caries were found after 6 months and 12 months: not progressed and the restored back to normal. There was only 1 worsen case out of 114 cases in the intervention group.

6. The effectiveness of flour gel was expressed also in enhance the resistance of teeth to caries, shown by the average DD index of 4.1 after 12 months among the D1 group.

Hanoi, December 18, 2020

SCIENTIFIC SUPERVISOR 

PGS.TS. Nguyen Quoc Trung

PhD STUDENT 

Tran Dinh Tuyen

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Việt tại đây: 

TTLA_Tran_Dinh_Tuyen_-_Tieng_Viet.pdf

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Anh tại đây: 

TTLA_Tran_Dinh_Tuyen_-_Tieng_Anh.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

Luan_an_Tran_Dinh_Tuyen.pdf

 


Các bài viết liên quan