THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN VÀ THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN LẦN THỨ 338 CỦA NCS TRẦN ANH TÚ

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ khu vực Tây Bắc và hiệu quả một số biện pháp can thiệp dự phòng lây truyền mẹ con

Chuyên ngành: Y học dự phòng                                          Mã số: 9 72 01 63

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Anh Tú                            Khóa đào tạo: 38

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Nguyễn Trần Hiển

                                                                   2. TS.BS. Ngũ Duy Nghĩa

Cơ sở đào tạo: Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1. Đây là nghiên cứu cộng đồng đầu tiên về thực trạng hiện nhiễm vi rút Viêm gan B được thực hiện trên nhóm nguy cơ cao là phụ nữ độ tuổi sinh đẻ từ 18-49 tuổi tại khu vực Tây Bắc bao gồm 4 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Tỉ lệ hiện nhiễm ghi nhận được là 10,7%, ở mức cao so với mức trung bình của cộng đồng nói chung tại Việt Nam. Sự lưu hành vi rút ghi nhận cao hơn ở các tỉnh Hòa Bình và Sơn La so với các tỉnh Lai Châu và Điện Biên.

2. Một số yếu tố bao gồm: tiền sử gia đình mắc bệnh gan, vàng da; tình trạng đang mang thai; và tiền sử từng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục được ghi nhận có liên quan đến tình trạng hiện nhiễm vi rút viêm gan B của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 18-49 tại khu vực Tây Bắc. Đây có thể một trong những phát hiện, bằng chứng quan trọng để làm căn cứ đưa ra các chính sách để tăng cường công tác sàng lọc vi rút viêm gan B cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trước và trong quá trình mang thai để giảm nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con.

3. Can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe về sinh con tại cơ sở y tế có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tỉ lệ tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh trong 24 giờ. Tuy nhiên, tại một số khu vực có phong tục tập quán lạc hậu với tỉ lệ sinh con tại nhà cao, cần có kế hoạch xây dựng mạng lưới giám sát phụ nữ sinh con tại nhà và tổ chức tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh cho trẻ sinh tại nhà trong 24 giờ đầu sau sinh để đảm bảo dự phòng cho trẻ khỏi nguy cơ bị nhiễm vi rút viêm gan B từ người mẹ. Trong các hoạt động này, sự phối hợp hỗ trợ của chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội đối với hệ thống y tế địa phương đóng vai trò quan trọng và thiết yếu.

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2023 

Đại diện người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

Title: Prevalence of Hepatitis B infection of women at reproductive age in the Northwest Region of Vietnam and the effectiveness of preventive interventions to mother-to-child infection 

Specialization: Preventive Medicine                  Code: 9 72 01 63

Name of PhD student: Tran Anh Tu

Supervisors:               1. Prof. Nguyen Tran Hien, PhD

                                    2. Ngu Duy Nghia, PhD, MD

Training Institution:   National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS 

1. This is the first community study on the prevalence of Hepatitis B virus infection conducted on high-risk groups of women at reproductive age from 18-49 years old in the Northwest Region of Vietnam including 4 provinces of Hoa Binh, Son La, Lai Chau and Dien Bien. The prevalence was 10.7%, which was higher compared to the average of the general community in Vietnam. The prevalance was higher in Hoa Binh and Son La than in Lai Chau and Dien Bien.

2. Several related factors including family history of liver disease; status of being pregnant; and a documented history of sexually transmitted infections were associated with prevalence of Hepatitis B virus infection among women of childbearing age between 18-49 in the Northwest Region. This finding might be one of the important findings and evidence to serve as a basis for making policies to strengthen screening Hepatitis B virus for women at reproductive age before and during pregnancy to reduce the risk of mother-to-child transmission.

3. Health promotion on childbirth at health facilities was important in improving the rate of birth dose Hepatitis B vaccination within 24 hours. However, in some areas with high rates of home births, there should be a plan to build a network to monitor birth events at home and to organize birth dose Hepatitis B vaccination timely in the first 24 hours after birth for the babies in order to reduce the risk of infection of Hepatitis B virus from their mother. In these activities, the coordination of support of authorities, political and social organizations to the local health system plays an important and essential role.

SupervisorsPhD student

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Việt tại đây: 

Tom_tat_Luan_an_tien_si_-_NCS_Tran_Anh_Tu.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

Luan_an_tien_si_-_NCS_Tran_Anh_Tu.pdf

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ  338 của NCS Trần Anh Tú:

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B Ở PHỤ NỮ ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ KHU VỰC TÂY BẮC VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN MẸ CON”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y HỌC DỰ PHÒNG

   MÃ SỐ:  9 42 01 63

 

CỦA NCS. TRẦN ANH TÚ

   _VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG_

 

                                 THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm 2023

                                 ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                                Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan