THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS TRẦN AN CHUNG

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài: : “Thực trạng và hiệu quả giải pháp nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hành tư vấn chăm sóc sức khỏe của nhân viên y tế tuyến cơ sở tỉnh Long An, 2018” 

Thuộc chuyên ngành: Y tế công cộng.                                           Mã số: 62 72 03 01

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Trần An Chung                                 Khóa: 36

Họ và tên hướng dẫn khoa học:    PGS. TS. Phạm Xuân Đà;                                                      

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án 

1. Thực trạng kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hành tư vấn chăm sóc sức khỏe của nhân viên y tế tuyến cơ sở tỉnh Long An, 2018.

Có 3,5% đối tượng nghiên cứu đạt loại tốt, 7,8% loại trung bình, 88,7% loại kém về kiến thức CSSKBĐ. 

Trong thực hành tư vấn sức khỏe theo quyết định số 4128/QĐ-BYT ban hành ngày 29/7/2016 có 6,4% đối tượng nghiên cứu thực hiện đạt. 

2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu của đối tượng nghiên cứu.

Có mối liên quan giữa chức vụ và kiến thức của đối tượng nghiên cứu: người làm công tác quản lý kiến thức cao hơn so với nhân viên (aOR = 2,3, 95%CI: 1,13 - 4,88).

Có mối liên quan giữa trình độ học vấn với kiến thức của đối tượng nghiên cứu, người có trình độ học vấn cao hơn thì kiến thức cao hơn (aOR = 6,6, 95%CI: 3,2 - 13,95); 

Người có thâm niên công tác trên 5 năm có kiến thức tốt hơn người có thâm niên công tác dưới 5 năm (aOR = 3,6, 95%CI: 1,26-10,22) p<0,05.

3. Lần đầu tiên xây dựng và tổ chức triển khai thành công mô hình can thiệp nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hành về tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nhân viên y tế tuyến cơ sở tỉnh Long An thông qua các giải pháp truyền thống kết hợp với ứng dụng công nghệ số (internet vạn vật), cụ thể:

-Tập huấn, hướng dẫn thông qua các lớp đào tạo của chuyên gia;

-Kiểm tra, giám sát, tư và tương tác qua trang fanpage “PHC.LA Vàm Cỏ 2018”, tin nhắn SMS, kết quả:

-Tỷ lệ đối tượng có kiến thức tốt về CSSKBĐ sau can thiệp là 62% (HQCT = 1161%)

-Tỷ lệ đối tượng thực hành tư vấn CSSK đạt sau can thiệp là 31% (HQCT = 370%)

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2020

Đại diện người hướng dẫn                                                   Nghiên cứu sinh

  PGS.TS. Phạm Xuân Đà                                                      Trần An Chung   

 

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THESIS

Thesis: “Report and solutions on improving knowledge of primary healthcare and practicing consulting healthcare services for healthcare workers in Long An province, 2018.”

Department: Public Health                                           Code: 62 72 03 01

PhD student: Tran An Chung                                       Academic Year: 36

Scientific supervisors:         Assoc. Prof. Pham Xuan Da                                            

Research Place: National Institute of Hygiene and Epidemiology 

Summary new findings of thesis

1. Report on knowledge of primary healthcare and practicing consulting healthcare services for healthcare workers in Long An province, 2018

3.5% of research subjects ranked good, 7.8% ranked average, 88.7% ranked poor for knowledge of primary healthcare

In practicing consulting healthcare services in pursuant to Article 4128/QD-BYT issued on July 29, 2016, there was 6.4% of research subjects passed.

2. Some factors relevant to knowledge of primary healthcare of research subjects

There was correlation between work position and knowledge of research subjects: people in charge of management are more knowledgeable than staffs (aOR = 2.3, 95%CI: 1.13 – 4.88)

There was correlation between education level and knowledge of research subjects: people with higher education are more knowledgeable (aOR = 6.6, 95%CI: 3.2 – 13.95)

People with more than 5 years of work experience are more knowledgeable than people work less than 5 years (aOR = 3.6, 95%CI: 1.26-10.22) p<0.05.

3. For the first time, plan and organize successfully model of improving knowledge of primary healthcare and practicing consulting healthcare services for healthcare workers in Long An province by conventional solutions with digital applications (Internet of things). In specific: open training classes by experts; test, supervise and interact on fanpage “PHC.LA Vam Co 2018”, SMS. In results:

- The percentage of research subjects with good knowledge of primary healthcare was increased to 62% (Intervention effectiveness = 1161%)

- The percentage of research subjects with practicing consulting healthcare services was increased to 31% (Intervention effectiveness = 370%)

Ha Noi,      , July, 2020

   Scientific supervisors                                                      PhD student

Prof. MD. Pham Xuan Da                                                Tran An Chung

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Việt tại đây: 

Tom_tat_Luan_an_Tieng_Viet-Tran_An_Chung.pdf

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Anh tại đây: 

Tom_tat_Luan_an_Tieng_Anh-Tran_An_Chung.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

Luan_an_bao_ve_-_Tran_An_Chung.pdf

 


Các bài viết liên quan