Thông tin về các kết luận mới của luận án NCS Nguyễn Thị Tuyết Mai

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án:  Đặc điểm sinh học phân tử của Escherichia coli mang gen mcr-1 kháng colistin phân lập từ người và vật nuôi, thực phẩm và nước tại xã Thanh Hà, Hà Nam, năm 2015”

Chuyên ngành:  Vi sinh y học                                                       Mã số: 62 72 01 15

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai                   Khóa đào tạo: K36

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Trần Huy Hoàng

                                                                   2. PGS.TS. Vũ Thị Tường Vân

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1. Nghiên cứu đã xác định được các ST của các chủng E. coli mang gen mcr-1 đang lưu hành trong cộng đồng (56 loại ST khác nhau, 3 loại ST thường gặp là ST10, ST48 và ST206)

2. Nghiên cứu đã xác định được các replicon plasmid của các chủng E. coli mang gen mcr-1 kháng colistin đang lưu hành trong cộng đồng: Có 7 loại replicon đơn mang gen mcr-1 bao gồm là IncI2, IncP, InX4, IncFIA, IncHI1B, IncN và IncX1. Có 20 loại plasmid chứa nhiều đơn vị sao chép khác nhau với sự kết hợp của các loại plasmid IncFIA, IncFIB, IncHI1B, IncHI2, IncN, IncY, IncX1 và IncI2, được tìm thấy ở các chủng E. coli ở người, động vật và nước.  Sự kết hợp hay gặp nhất là giữa IncHI2 với các replicon khác và IncH với IncF. Từ đó làm sáng tỏ cơ chế lây lan của các chủng này trong cộng đồng chủ yếu thông qua các plasmid này. 

3. Nghiên cứu đã xác định được cấu trúc của một số replicon plasmid phổ biến và các transposon mang gen mcr-1 của chủng E. coli lưu hành trong cộng đồng, từ đó cung cấp thêm những hiểu biết về mặt gen học của các chủng này.

Hà Nội, ngày…..tháng 12 năm 2022

Đại diện người hướng dẫn

TS.BS. Trần Huy Hoàng

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Thị Tuyết Mai

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

TitleMolecular characteristics of Escherichia coli carrying colistin-resistant mcr-1 gene isolated from humans and domestic animals, food and water in Thanh Ha commune, Ha Nam, 2015.

Specialization: Microbiology.                                                Code: 62 72 01 15

Name of PhD student: Nguyen Thi Tuyet Mai

Supervisors:                  1. Md.PhD Tran Huy Hoang

                                       2. Assoc.Prof. PhD Vu Thi Tuong Van

Training Institution:   National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS 

1. The study identified the STs of E. coli strains carrying the mcr-1 gene existing in the community (56 different types of ST, 3 common ST types are ST10, ST48 and ST206).

2. The study identified plasmid replicons of E. coli strains carrying the colistin-resistant mcr-1 gene circulating in the community: There were 7 types of single replicon plasmid carrying the mcr-1 gene including IncI2, IncP, InX4, IncFIA, IncHI1B, IncN and IncX1. There were 20 types of multi-replicon plasmid containing different replication units. The combinations consisted of IncFIA, IncFIB, IncHI1B, IncHI2, IncN, IncY, IncX1 and IncI2 plasmids, found in E. coli strains isolated from human, animal and water. The most common combination was between IncHI2 with other replicons and IncH with IncF. Thereby, the results have elucidated the spreading mechanism of these strains in the community mainly through these plasmids.

3. The study has determined the structure of some common replicon plasmids and transposonscarrying mcr-1 gene in the E. coli strain circulating in the community, thereby providing more genomic understanding of these strains this strain.

Supervisors

Md.PhD Tran Huy Hoang

PhD student

Nguyen Thi Tuyet Mai

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Việt tại đây: 

Tom_tat_luan_an_TV-Nguyen_Thi_Tuyet_Mai.pdf

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Anh tại đây: 

Tom_tat_luan_an_TA-_Nguyen_Thi_Tuyet_Mai.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

Luan_an_Nguyen_Thi_Tuyet_Mai_12.2022.pdf

QD_than_lap_HD_luan_an_cap_Vien_-_NCS_NT_Tuyet_Mai.pdf

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 333 của NCS Nguyễn Thị Tuyết Mai

Đề tài:

“ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA ESCHERICHIA COLI MANG GEN MCR-1 KHÁNG COLISTIN PHÂN LẬP TỪ NGƯỜI VÀ VẬT NUÔI, THỰC PHẨM VÀ NƯỚC TẠI XÃ THANH HÀ, HÀ NAM, NĂM 2015 ”

 

CHUYÊN NGÀNH: VI SINH Y HỌC

   MÃ SỐ:  62 72 01 15

 

CỦA NCS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

   _BỆNH VIỆN BẠCH MAI_

 

                           THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2023

                          ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                     Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan