THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS NGUYỄN TÀI DŨNG

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án:  Thực trạng suy giảm thính lực, một số yếu tố liên quan và hiệu quả dự phòng bằng bổ sung Mg-B6 ở bộ đội binh chủng tăng thiết giáp năm 2017-2018” 

Chuyên ngành:  Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế                                      Mã số:  62.72.01.64

Họ và tên nghiên cứu sinh:           Nguyễn Tài Dũng

Họ và tên người hướng dẫn:        1. GS. TS. Nguyễn Trần Hiển

                                                         2. TS. Đoàn Thị Thanh Hà

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Luận án là công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn, cấp thiết và đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc Mg-B6 dự phòng suy giảm thính lực ở bộ đội Binh chủng Tăng thiết giáp. Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá thực trạng suygiảmthínhlựcvàmộtsốyếutốliênquanởbinhchủngTăngthiếtgiáp, sau đó đánh giá hiệu quả dự phòng bổ sung bằng Mg-B6 trên đối tượng học viên Binh chủng Tăng thiết giáp.

Thực trạng tiếng ồn xe tăng thiết giáp: Trung bình mức áp âm chung đo trên bãi tập xe tăng thiết giáp là 76,08 ± 25,66 dBA.

Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu:   Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 38,67 ± 5,8. Tuổi quân trung bình của nhóm nghiên cứu là 18,94 ± 5,6.

Thực trạng suy giảm thính lực ở bộ đội binh chủng tăng thiết giáp: Tỷ lệ suy giảm thính lực một bên tai 17,78% và cả 2 tai 45,08%. Triệu chứng lâm sàng phổ biến nhất là ù tai 78,4%, đau rát họng 69,8%, và chóng mặt 61%.

Kiến thức, thái độ, thực hành bộ đội binh chủng tăng thiết giáp nhìn chung là cao tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế: Tỷ lệ hiểu biết về tác hại của điếc nghề nghiệp đối với sức khỏe nói chung cũng như thính lực nói riêng ở mức cao 88 - 89%, tuy nhiên 26,03% cho nhận thức rằng điếc nghề nghiệp có thể chữa khỏi.

Những yếu tố có liên quan tới suy giảm thính lực: Tỷ lệ suy giảm thính lực tăng theo tuổi đời và tuổi quân với tỷ lệ thuận, p < 0,05. Các triệu chứng ù tai, mất ngủ, chảy mủ tai, bệnh lý tim mạch làm tăng nguy cơ suy giảm thính lực. Yếu tố bệnh lý tim mạch làm tăng nguy cơ suy giảm thính lực với OR = 1,63 (OR 95% CI: 1,1 - 2,66).

Bổ sung Mg-B6 có hiệu quả dự phòng suy giảm thính lực ở nhóm nghiên cứu:  Giảm các triệu chứng về ù tai, nghe kém, mệt mỏi, đau đầu, căng thẳng, mất ngủ, chóng mặt ở nhóm nghiên cứu so với nhóm chứng với p<0,01. Giảm đáng kể tỷ lệ suy giảm thính lực: Tỷ lệ suy giảm thính lực ở nhóm chứng là 26% và ở nhóm can thiệp là 4% với sự khác biệt với p<0,001. Nguy cơ tương đối suy giảm thính lực là 15,38% (RR95% CI: 0,06-0,42), hay tỷ lệ suy giảm thính lực giảm 84,62% ở nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12  năm 2021

TM. TẬP THỂ HƯỚNG DẪN                                      NGHIÊN CỨU SINH

GS.TS. Nguyễn Trần Hiển                                          Nguyễn Tài Dũng

 

INFORMATION PAGE ON NEW INPUTS OF PHD THESIS

Thesis tittle: Current status of hearing loss, its related factors and the effectiveness of prevention by supplementing Mg-B6 among the soldiers of Armored Tank Army in 2017-2018

Major:  Sociological Hygiene and Health Organization.          Code:  62.72.01.64

Name of PhD student:                      Nguyen Tai Dung

Name of scientific supervisors:      1. Prof. Nguyen Tran Hien

                                                             2. Dr. Doan Thi Thanh Ha

Education Institute: National Institute of Hygiene and Epidemiology

The thesis is a scientific research with practical and urgent value and this is the first study to evaluate the effectiveness of using Mg-B6 drug to prevent hearing loss in soldiers of the ArmoredTank Army. The study assessed the status of hearing loss and some related factors among the soldiers of the Armored Tank Army, then evaluated the effectiveness of supplemental prophylaxis with Mg-B6 on the soldiers of the Armored Tank Army. The results showed: 

Actual noise condition of armored tanks: The average sound pressure level measured on the armored tank training ground was 76.08 ± 25.66 dBA.

Common characteristics of soldiers participated in the study:

Mean age: 38.67±5.8. Mean service duration: 18.94 ± 5.6.

Status of hearing loss among armored tank soldiers: The rate of hearing loss in one ear was 17.78% and 45.08% in both ears. The most common clinical symptoms were tinnitus (78.4%), sore throat (69.8%) and dizziness (61%).

The knowledge, attitude and practice of the armored tank soldiers were generally high, but there were still some limitations: Rate of soldiers understanding the harmful effects of occupational deafness on general health as well as hearing in particular was at a high level (88 - 89%), however, 26.03% was for the perception that occupational deafness can be cured.

The factors related to hearing loss: Rate of hearing loss was found increased proportionally with age and military service duration (p<0.05). The symptoms of tinnitus, insomnia, ear discharge, cardiovascular disease showed to increase the risk of hearing loss but only cardiovascular disease manifestations was found related to hearing loss [OR = 1,63 (OR 95% CI: 1,1 - 2,66)].

Supplementation of Mg-B6 was evaluated effective in preventing hearing loss among the studied soldiers:The symptoms of tinnitus, hearing loss, fatigue, headache, nervousness, insomnia, dizziness were significantly reduced in the intervention group(p<0,01).Rate of hearing loss was reduced significantly in an intervention group (4%) compared to the control group (26%) (p<0,001).The obtained relative risk of hearing loss was 15.38% (95% CI: 0.06-0.42), or the rate of hearing loss was reduced by 84.62% in the intervention group compared with the control group.

Hanoi, December 28th, 2021

SCIENTIFIC SUPERVISOR                                 PhD STUDENT

    Prof. NguyenTranHien                                  Nguyen Tai Dung

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Việt tại đây: 

Tom_tat_luan_an_Tieng_Viet-_Nguyen_Tai_Dung.pdf

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Anh tại đây: 

Tom_tat_luan_an_TA-_Nguyen_Tai_Dung.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

Luan_an_Nguyen_Tai_Dung.pdf

 


Các bài viết liên quan