THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS KHỔNG THỊ ĐIỆP

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Xác định một số đặc điểm vi sinh của Escherichia coli sinh beta lactamase phổ mở rộng ở người khỏe mạnh tại cộng đồng huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, năm 2016

Chuyên ngành: Vi sinh y học                                        Mã số: 62720115

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Khổng Thị Điệp                Khóa đào tạo: 35

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:      1. PGS.TS.  Hoàng Thị Thu Hà

                                                                        2. PGS.TS. Phạm Ngọc Khái

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ kháng đa thuốc của các chủng E. coli sinh ESBL phân lập từ người khỏe mạnh tại cộng đồng rất cao (86,1%) góp phần cảnh báo về tình trạng kháng đa kháng thuốc của các chủng vi khuẩn tại cộng đồng. Do đó cần có các biện pháp can thiệp để làm giảm nguy cơ kháng kháng sinh trong cộng đồng.

2.  Nghiên cứu phát hiện tỷ lệ mang gen mcr-1 mã hóa khả năng kháng colistin ở các chủng E. coli sinh ESBL phân lập từ người khỏe mạnh tại Vũ Thư, Thái Bình là 8% (11/137), góp phần cảnh báo về khả năng xuất hiện các vi khuẩn kháng colistin tại cộng đồng. 

3. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam sử dụng  kỹ thuật PFGE, Southern Blot và tiếp hợp để nghiên cứu về vi khuẩn E. coli sinh ESBL trên người khỏe mạnh tại cộng đồng ở khu vực nông thôn. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng phối hợp các kỹ thuật có thể đánh giá được khả năng lan truyền của các chủng E. coli sinh ESBL tại cộng đồng. 

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

 Đại diện người hướng dẫn

PGS.TS. Hoàng Thị Thu Hà

                        Nghiên cứu sinh

                        Khổng Thị Điệp

 

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

Title: Determination of  microbiological  characteristics of Extended - Spectrum Beta-Lactamase producing Escherichia coli isolated from healthy individuals living in the community, Vu Thu district, Thai Binh province, 2016

Specialization:  Medical microbiology                                        Code: 62720115

Name of PhD student:  Khong Thi Diep

Supervisors:                  1. Assoc. Prof., M.D. Hoang Thi Thu Ha

                                      2. Assoc. Prof., M.D.  Pham Ngoc Khai 

Training Institution:   National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS 

1. The result of the study showed that the prevalence of ESBL-producing E. coli strains that had multi-drug resistance was very high (86.1%), which contributes to the seriousness of the multi-drug resistance in bacteria situation in the communities in Vu Thu. Therefore, interventions are needed to reduce the risk of antibiotic resistance in the healthy individuals.

2. The study found that the prevalence of carrying colistin-resistant gens (mcr-1) within ESBL-producing E. coli strains isolated from healthy individuals in Vu Thu, Thai Binh was 8% (11/137).

3. This is one of the first studies in Vietnam, which used PFGE, Southern Blot, and conjugation techniques to study ESBL-producing E. coli in healthy individuals in rural communities. Our results showed that the combined use of these techniques can assess the ability of transmission of ESBL-producing E. coli strains in our setting.

             Supervisors                                       PhD student

 

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Việt tại đây: 

TomtatLA-TV-_Khong_Thi_Diep.pdf

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Anh tại đây: 

TomtatLA-TA-Khong_Thi_Diep.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

Luan_an__Khong_Thi_Diep.pdf

                   


Các bài viết liên quan