THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS BÙI HUY PHƯƠNG

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tình trạng kháng thể IgG kháng sởi ở trẻ 2 - 9 tháng tuổi và tính an toàn, tính sinh miễn dịch sau tiêm vắc xin sởi MVVAC cho trẻ 6 - 8 tháng tuổi tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương”.

Chuyên ngành: Y tế công cộng         Mã số:  62 72 03 01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Huy Phương          Khóa đào tạo: 35

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:    1. PGS.TS. Dương Thị Hồng

                                                                      2. PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền Thanh

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có 13,1% trẻ dưới 9 tháng tuổi có hiệu giá kháng thể IgG kháng sởi đủ bảo vệ ở ngưỡng >120mIU/ml, cao nhất ở nhóm trẻ 2 tháng tuổi 35,1%, thấp nhất ở nhóm 6 - 9 tháng tuổi 0,5%, tất cả trẻ từ 7 - 9 tháng tuổi không được bảo vệ. Các yếu tố liên quan đến tình trạng tồn lưu kháng thể IgG kháng sởi: Nhóm trẻ có mẹ đã từng mắc sởi có tỉ lệ bảo vệ 22,8% cao gấp 2,5 lần (95%OR: 1,3 - 4,6) so với nhóm có mẹ chưa từng mắc sởi và chưa từng tiêm vắc xin sởi (10,6%; 15,3mIU/ml; p<0,05), nhóm trẻ có mẹ đã từng mắc sởi có GMC 30,1 (95%CI: 18,7 - 48,6) mIU/ml cao hơn so với nhóm có mẹ chưa từng mắc sởi và chưa từng tiêm vắc xin sởi 15,3 (95%CI: 13,0-18,1) mIU/ml; p<0,05.

2. Tiêm 01 mũi vắc xin sởi MVVAC do POLYVAC sản xuất cho trẻ từ 6-8 tháng tuổi được ghi nhận an toàn. Không có biến cố nghiêm trọng nào về sức khỏe ở nhóm trẻ 6 - 8 tháng tuổi trong thời gian nghiên cứu.Biến cố bất lợi tại chỗ và biến cố bất lợi toàn thân chỉ ở mức độ vừa và nhẹ. Tỉ lệ trẻ có sốt trong vòng 30 ngày sau tiêm là 9,0%, Sốt kéo dài trong không quá 3 ngày. Tỉ lệ trẻ có biểu hiện cáu kỉnh/khó chịu là 6,7%; quấy khóc 4,3%; chán ăn/bỏ bú 3,3%. Các biểu hiện này đều ở mức nhẹ. Tỉ lệ trẻ bị ngứa, mẩn đỏ là 4,3% và 3,3% trẻ bị ho, 2,9% trẻ có hắt hơi, sổ mũi và 3,3% đi tướt. 

3. Tỉ lệ trẻ 6 - 8 tháng tuổi có kháng thể đủ bảo vệ trước khi tiêm 01 mũi vắc xin sởi MVVAC do POLYVAC sản xuất là 7,6%, sau khi tiêm tăng lên 88,3% (95%CI: 97,2 - 100). Tỉ lệ được bảo vệ sau tiêm vắc xin sởi mũi 0 ở trẻ gái là 91,2% và trẻ trai là 85,1%.Trung bình nhân nồng độ kháng thể trung hòa sau tiêm vắc xin sởi MVVAC tăng 6,8 lần so với trước tiêm vắc xin mũi 0.Tỉ lệ chuyển đổi huyết thanh sau khi tiêm vắc xin sởi MVVAC ở trẻ 6 - 8 tháng tuổi là 88,3%.

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2023

Đại diện người hướng dẫn                                                      Nghiên cứu sinh

PGS.TS. Dương Thị Hồng                                                       Bùi Huy Phương

 

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

Title: Anti-measles IgG antibodies in children 2-9 months old and the safety, immunogenicity after MVVAC measles vaccination for children 6-8 months old in Tu Ky district, Hai Duong province

Specialization: Public Health             Code: 62 72 03 01

Name of PhD student: BUI HUY PHUONG       Training course: 35

Supervisors:                1. Ass/Prof. Duong Thi Hong

                                    2. Ass/Prof. Nguyen Thi Hien Thanh

Training Institution:   National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS 

1. The studyshowed that only 13.1% of children under 9 months old had a sufficient protective level of measles IgG antibodies at the threshold of >120 mIU/ml. The highest of measles IgG antibodies was observed in the 2-month-old group at 35.1%, while the lowest was in the 6-9 monthsold group at 0.5%. All childrens from 7 to 9 months old were not protected. The factors related to the persistence of IgG measles antibodies included: the group of children, whose mothers have had measles, hada protective percent of 22.8%. This ratewas 2.5 times higher (95% OR: 1.3 - 4.6) than the group of children whosemothers have never had measles and have never been vaccinated against (10.6%; 15.3 mIU/ml; p<0.05). The children whose mothers have had measles, had a Geometric Mean Concentration (GMC) of 30.1 (95% CI: 18.7 - 48.6) mIU/ml which was higher than the group of children whose mothers have never had measles and have never been vaccinated against, detailed GMC of 15.3 (95% CI: 13.0-18.1) mIU/ml; p<0.05.

2. Administering a single dose of MVVAC measles vaccine produced by POLYVAC to children of 6-8 months oldwas safe. No serious health events were recorded in the children of 6-8 months old during the study period. Local and systemic adverse events were only at a mild to moderate level. The rate of infants with fever within 30 days after vaccination was 9.0%, with fever lasting no more than 3 days. The rates of children exhibiting irritability/discomfort, crying, and refusing to eat/breastfeed were 6.7%, 4.3%, and 3.3%, respectively, and these manifestations were all mild. The rate of children experiencing itching or redness was 4.3%, and 3.3% cough, 2.9% sneezing, a runny nose, and 3.3% diarrhea.

3. The rate of children aged 6-8 months had sufficient protective antibodies before receiving a single dose of the MVVAC measles vaccine (produced by POLYVAC) was 7.6%. After vaccination, this rate increased to 88.3% (95% CI: 97.2 - 100). The protection rateafter the nasal measles vaccine in girls and boyswas 91.2% and 85.1%, respectively. On average, the neutralizing antibody concentration increased by 6.8 times after administering the MVVAC measles vaccine, compared to before of the primary measles vaccination. The sero-conversion rate after the MVVAC measles vaccine in children aged 6-8 months was 88.3%.

Hanoi, October 28th, 2023

Supervisors

PGS.TS. Dương Thị Hồng

PhD student

Bùi Huy Phuong

Tóm tắt luận án tiến sĩ Tiếng Việt của NCS Bùi Huy Phương:

Tóm_tắt_LA_Tiếng_Việt_-_NCS_Bùi_Huy_Phương.pdf

Tóm tắt luận án tiến sĩ Tiếng Anh của NCS Bùi Huy Phương:

Tóm_tắt_LA_Tiếng_Anh_-_NCS_Bùi_Huy_Phương.pdf

Luận án của NCS Bùi Huy Phương:

LUẬN_ÁN_-_NCS_Bùi_Huy_Phương.pdf

Quyết_định_thành_lập_hội_đồng_NCS_Bùi_Huy_Phương.pdf

 


Các bài viết liên quan