Thông tin luận án và thời gian bảo vệ luận án cấp Viện của NCS Phạm Thị Phương Thảo

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Đánh giá tác động của vắc xin Rotavin-M1 đối với sự lưu hành của vi rút Rota và một số vi rút khác gây tiêu chảy cấp ở trẻ em tại Nam Định và Thừa Thiên Huế”

Ngành:   Vi sinh vật học                                                                   Mã số:  9 42 01 07

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Phạm Thị Phương Thảo                   Khóa đào tạo: K37

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. NGUYỄN VÂN TRANG

                                                                   2. GS.TS. NGUYỄN ĐĂNG HIỀN

Cơ sở đào tạo:  Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

  1. Đánh giá tác động của vắc xin phòng TCC do RV làm giảm gánh nặng bệnh do RV trong điều kiện thực tế tương tự như trong chương trình thường quy.
  2. Đánh giá xu hướng lưu hành chủng RV với sự phổ biến của chủng G8P[8] và G1P[8] (Nam Định), G9P[8] và G8P[8] (Huế) ở giai đoạn sau uống. Chủng G1P[8] tái xuất hiện ở Nam Định năm 2021 không có nguồn gốc từ vắc xin và các chủng G8P[8] đều có khung DS-1.
  3. Với thiết kế nghiên cứu bệnh-chứng TNC, hiệu quả của vắc xin Rotavin-M1 đạt 46%, bảo vệ tốt hơn chống ca bệnh trung bình-nặng (57%) và không giảm khi trẻ 2 tuổi. Hiệu quả với G1P[8] cao nhất (77%) và với các chủng khác (G9P[8], G8P[8] và G3P[8]) đạt khoảng 50%...
  4. Cung cấp thông tin quan trọng về tỉ lệ nhiễm, đặc điểm lưu hành của vi rút Noro, Astro và Sapo gây tiêu chảy cấp ở trẻ em. Vai trò của NV ngày càng tăng rõ rệt và trở thành tác nhân vi rút gây TCC phổ biến nhất (25,7%) ở Nam Định, đặc biệt ở nhóm trẻ 6-17 tháng tuổi giai đoạn sau uống.
  5. Cung cấp các thông tin quan trọng về đặc điểm di truyền của vi rút Noro, Astro và Sapo tại Nam Định và Thừa Thiên Huế (6/2016-5/2021) với nhóm/kiểu gen phổ biến là NV.GII và Sav GI.1, HAstV-1 (Nam Định) và HAstV- 4 (Huế).

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2022

Đại diện người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS

Title: “The impact of Rotavin-M1 on prevalence of rotavirus and viral gastroenteritis pathogens among hospitalized children in Nam Dinh and Thua Thien Hue province”

Specialization: Microbiology                                      Code: 9 42 01 07

Name of PhD student: Pham Thi Phuong Thao

Supervisors:   1 Assoc.Prof.Dr. NGUYEN VAN TRANG

                        2. Prof. Dr. NGUYEN DANG HIEN

Training Institution: National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS

  1. Evaluation of the impact of rotavirus vaccine on burden of gastroenteritis under conditions of routine use.
  2. Evaluation of the circulation trend of RV strains with the prevalence of G8P[8] and G1P[8] strains (Nam Dinh), G9P[8] and G8P[8] strains (Hue) in the post-vaccination period. The G1P[8] strain that re-emerged in Nam Dinh in 2021 was not derived from the vaccine and the G8P[8] strains all had a DS-1 backbone.
  3. With case-control study design (Test Negative Control), the effectiveness of Rotavin-M1 reached 46%, and be better against moderate-severe cases (57%) and did not decrease in children at the secondage of life. The effectiveness against G1P[8] strain was highest (77%) and against other strains (G9P[8], G8P[8] and G3P[8]) reached about 50%.
  4. Provide important helpful information on the prevalence of Norovirus, Astrovirus and Sapovirus causing acute diarrhea in children. The role of NV is moresignificant and becoming the most common viral gastroenteritis pathogen (25.7%) in Nam Dinh, especially in children aged 6-17 months old in the post-vaccination period.
  5. Provide important information on genetic characteristics of Norovirus, Astrovirus and Sapovirus in Nam Dinh and Thua Thien Hue (6/2016-5/2021) with common genotypes/groups of NV.GII, Sav GI.1, HAstV-1 (Nam Dinh) and HAstV-4 (Hue).
                              Supervisors                                PhD student

Tải file tóm tắt luận án tại đây: 

Tom_tat_luan_an-PTP_Thao.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

Luan_an-PTP_Thao.pdf

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ  325 của NCS Phạm Thị Phương Thảo

Đề tài:

“ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VẮC XIN ROTAVIN-M1 ĐỐI VỚI SỰ LƯU HÀNH CỦA VI RÚT ROTA VÀ MỘT SỐ VI RÚT KHÁC GÂY TIÊU CHẢY CẤP Ở TRẺ EM TẠI NAM ĐỊNH VÀ THỪA THIÊN HUẾ”

 

CHUYÊN NGÀNH: VI SINH VẬT HỌC

   MÃ SỐ:  9 42 01 07

 

CỦA NCS. PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

_TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT

VẮC XIN VÀ SINH PHẨM  TẾ_

 

                            THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2022

                            ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                      Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan