Thông tin luận án và thời gian bảo vệ luận án cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Lan Phương

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Thực trạng, một số yếu tố liên quan nhiễm E. coli mang gen kháng kháng sinh mcr-1 ở người, vật nuôi và môi trường tại trang trại xã Yên Nam, tỉnh Hà Nam.

Thuộc ngành:  Y tế công cộng;                                              Mã số: 9 72 07 01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lan Phương          Khóa đào tạo: Nghiên cứu sinh

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Trần Huy Hoàng

                                                                   2. PGS. TS. Nguyễn Thị Thi Thơ

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1. Nghiên cứu này là một trong số rất ít nghiên cứu tại Việt Nam áp dụng hướng tiếp cận Một sức khỏe, cung cấp dữ liệu về tình trạng nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh trên các nhóm đối tượng khác nhau trong môi trường chăn nuôi. Tỷ lệ nhiễm E. coli mang gen mcr-1 trên 6 mẫu nghiên cứu giao động từ 3,9 đến 49,7% trong đó trên người là 14,4%. Tỷ lệ trên người tương đối thấp nhưng trên gà ở mức trung bình và trên lợn ở mức cao so với các nghiên cứu trước. Tỷ lệ nhiễm trên ruồi, chó lần đầu tiên được báo cáo ở Việt Nam. 

2. Nghiên cứu cũng đã mô tả một số yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm ở người chăn nuôi (gồm nhóm tuổi, quy mô chăn nuôi, tình trạng nhiễm trên ruồi, kiến thức và thái độ liên quan đến kháng sinh và kháng kháng sinh trong chăn nuôi) và liên quan đến thực hành sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi (gồm kiến thức, thái độ, quy mô chăn nuôi và loại vật nuôi (gà)). Đây là cơ sở cho các can thiệp hoặc nghiên cứu đánh giá hiệu quả can thiệp nhằm hạn chế tình trạng kháng kháng sinh trong chăn nuôi nói chung và cho người làm chăn nuôi nói riêng.

3. Nghiên cứu đã ứng dụng các kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay để nghiên cứu sự lan truyền của gen kháng thuốc thông qua phân tích mối liên hệ về kiểu gen giữa các chủng E. coli mang gen mcr-1 và đã ghi nhận được sự có mặt của gen mcr-1 trên cùng 1 loại plasmid trong các chủng E. coli có cùng ST thu được từ các loại mẫu khác nhau. Mối liên hệ về kiểu gen của các chủng thu thập trên ruồi và trên các loại mẫu khác củng cố thêm vai trò tiềm tàng của ruồi trong lây truyền vi khuẩn kháng kháng sinh trong môi trường chăn nuôi. Đây là những dữ liệu quan trọng, bổ sung cho các kết quả nghiên cứu dịch tễ học truyền thống, tạo nên một “bức tranh” toàn hiệnvề sự lây lan của vi khuẩn kháng sinh giữa người và vật nuôi và thông qua thực phẩm, nước và môi trường, làm cơ sở cho xây dựng phát triển chính sách phòng chống kháng kháng sinh. 

Hà Nội, ngày 18  tháng 11 năm 2022

Đại diện người hướng dẫn

Trần Huy Hoàng

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Thị Lan Phương

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

TitleSituation and association factors of mcr-1-harbouring E. coli infections in humans, animals and environment on farms in Yen Nam commune, Ha Nam province

Specialization: Public Health                 Code: 9 72 07 01

Name of PhD student: Nguyen Thi Lan Phuong

Supervisors:               1. Dr. Tran Huy Hoang

                                    2. Assoc. Prof. Nguyen Thi Thi Tho

Training Institution:   National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS 

1. This is the first study with One-Health approach that provided data on infection status with resistant bacteria in various reservoirs connected to livestock in Vietnam. Prevalence of mcr-1-harbouring E. coli in 6 subjects ranged from 3.9 to 49.7%, in humans was 14.4%. The prevalence in humans was relatively low compared to the previous studies but the prevalence in chicken was at mediate level and in pigs was at high level. Prevalence in flies and dogs were reported for the first time in Vietnam.

2. The study described some association factors of infection status in humans (factors included age, livestock unit, infection status in flies, knowledge and attitude regarding antibiotic and antibiotic resistance) and of their antibiotic usage in livestock (factors included knowledge, attitude, farm scale and raising chicken). These results provided suggestions for intervention measures or intervention assessment aiming to minimize resistance in livestock in general and in livestock farmers in particular.

3. The study with the most advanced techniquesto investigate the transmission of resistant genes analyzed the genetic relatedness of obtained mcr-1-harbouring E. coli strains and identified the co-occurrence of several STs and several replicons in various sample types. The genetic relatedness of strains obtained from flies with those obtained from other sample types strengthened the potential role of flies in the transmission of resistant bacteria in livestock settings. These important data supplemented to traditional epidemiological research and generated a completed “paint” on the spread of resistant bacteria between humans and animals through foods, water and environment and provide suggestions for relevant policy development.

Hanoi, November 18, 2022

Supervisors

Tran Huy Hoang

PhD student

Nguyen Thi Lan Phuong

Tải file tóm tắt luận án tại đây: 

3._Tomtat_24trang-_NTL_Phuong.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

5._Luan_an-_NTL_Phuong.pdf

Phụ_lục_pdf.rar

QD_thanh_lap_HD_cap_Vien_-_NTL_Phuong.pdf

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 328 của NCS Nguyễn Thị Lan Phương

Đề tài:

“THỰC TRẠNG, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NHIỄM  E. COLI MANG GEN KHÁNG KHÁNG SINH MCR-1 Ở NGƯỜI, VẬT NUÔI VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI TRANG TRẠI XÃ YÊN NAM, TỈNH HÀ NAM ”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ:  9 72 07 01

 

CỦA NCS. NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

   _VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG_

 

                                THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 16 tháng 12 năm 2022

                                 ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                                 Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan