Thông tin luận án và thời gian bảo vệ luận án cấp Viện của NCS Đoàn Đức Hùng

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét và hiệu quả điều trị có giám sát trực tiếp trường hợp bệnh sốt rét tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, 2019-2020.

Chuyên ngành: Y tế công cộng;                                             Mã số: 9 72 07 01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Đức Hùng;                      Khóa đào tạo: 37

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:  1. GS. TS. Đặng Đức Anh

                                                                    2. PGS.TS. Hồ Văn Hoàng

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1. Công trình nghiên cứu một cách có hệ thống về thực trạng, yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR và hiệu quả của biện pháp quản lý điều trị ca bệnh có giám sát trực tiếp (DOT) mang lại hiêu quả về mặt thực tiễn lâm sàng và có tính chiến lược hơn so với quy trình điều trị tự quản thường quy (SAT) từ phía bệnh nhân. Điều này sẽ giúp điều trị tiệt căn ký sinh trùng sốt rét và giảm tỷ lệ tái xuất hiện, tái phát P. falciparum trên bệnh nhân và ở cộng đồng vùng sốt rét lưu hành nặng;

2. Nghiên cứu phát hiện chủ động và thụ động ca bệnh P.falciparum trong cộng đồng để can thiệp bằng biện pháp DOT và theo dõi diễn tiến làm sạch ký sinh trùng sốt rét sau điều trị thuốc Pyramax® có hiệu quả hơn so với SAT qua các bằng chứng khoa học từ nghiên cứu này về mặt sạch ký sinh trùng sốt rét và hiệu quả điều trị, góp phần quan trọng vào chiến lược loại trừ P.falciparum đến năm 2025.

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2022

Đại diện người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

PGS. TS. Hồ Văn Hoàng

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đoàn Đức Hùng

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

TitleThe real situation of malaria parasite infection and effectiveness of directly observed therapy of malaria cases in Krong Pa district, Gia Lai province, 2019-2020.

Specialization: Public Health                                    Code: 9 72 07 01

Name of PhD student: Doan Duc Hung

Supervisors:  1. Professor, Dang Duc Anh, Ph.D.

                       2. Associate Professor, Ho Van Hoang, Ph.D.

Training Institution:   National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS 

1. A systematic study on the real situation and factors related to malaria infection and the effectiveness of directly-observed therapy (DOT) is effective in clinical practice, and is more strategic than routine self-administered therapy (SAT) method on the patient. This method will help to cure the parasite completely and reduce the rate of reappearence and recurrence of P. falciparum on the patients and in the community with high endemic malaria.

2. This research had active and passive detection of P.falciparum cases in the community to intervene by DOT method and follow-up of malaria parasite clearance after treatment with Pyramax® is more effective than SAT by the scientific evidence from this study in terms of malaria parasite clearance and treatment effectiveness, makes an important contribution to the strategy of eradicating P.falciparum by the year 2025.

Supervisors

Associate Professor, Ho Van Hoang, Ph.D.

PhD student

Doan Duc Hung

Tải file tóm tắt luận án tại đây: 

2._Tom_tat_luan_an_Doan_Duc_Hung_K37.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

1._LUAN_AN_DOAN_DUC_HUNG_k37.pdf

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ  327 của NCS Đoàn Đức Hùng

Đề tài:

“THỰC TRẠNG NHIỄM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CÓ GIÁM SÁT TRỰC TIẾP TRƯỜNG HỢP BỆNH SỐT RÉT TẠI HUYỆN KRÔNG PA, TỈNH GIA LAI, 2019-2020”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ:  9 72 07 01

 

CỦA NCS. ĐOÀN ĐỨC HÙNG

   _VIỆN SỐT RÉT – KÝ SINH TRÙNG-CÔN TRÙNG QUY NHƠN _

 

                            THỜI GIAN:  14 giờ 00 ngày 15 tháng 12 năm 2022

                            ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                          Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan