Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu

THÔNG TIN TOÀN VĂN LUẬN ÁN CỦA NCS NGUYỄN THỊ THU

Đề tài luận án: Đặc điểm dịch tễ học và một số yếu tố nguy cơ bệnh xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) trên người tại 3 tỉnh của Việt Nam, 2018-2019

Chuyên ngành: Y tế công cộng                            Mã số: 9 72 07 01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu      Khóa đào tạo: 38

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Lê Thị Phương Mai

                                                                   2. PGS. TS. Hoàng Đức Hạnh

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NCS Nguyễn Thị Thu đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện theo Quyết định số 739/QĐ-VSDTTƯ ngày 25/7/2023 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, hội đồng đã họp vào 9h00 ngày 29/8/2023.

Thông tin toàn văn luận án:

1._Luan_an_Nguyen_Thi_Thu-_31.10.2023.pdf

Thông tin tóm tắt luận án Tiếng Việt: 

2._Tom_tat_luan_an-_NCS_Nguyen_Thi_Thu-_31.10.2023.pdf

 


Các bài viết liên quan