Thông báo ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Kính gửi các Nhà khoa học quan tâm,

Theo Công văn số 13/HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngày 05/03/2021, Trung tâm Đào tạo và quản lý khoa học xin gửi thông báo đến các ứng viên về việc ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại cơ sở giáo dục đại học. Các Nhà khoa học có nguyện vọng được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS làm đơn gửi về phòng QLKH trước 16h00 ngày 05/05/2021.

Chi tiết theo link đính kèm: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-lich-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-nam-2021_583/

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan