Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 296 của NCS Trần Đức Nghĩa

Đề tài:   

THỰC TRẠNG CẬN THỊ Ở HỌC SINH TIỂU HỌC THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP” 

              
CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ 

MÃ SỐ:  62 72 01 64  CỦA NCS. TRẦN ĐỨC NGHĨA 

 _ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỆN BIÊN_

             

                                THỜI GIAN:  08 giờ 30 ngày 04 tháng 9 năm 2019 

                                TẠI: Hội trường (Tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương


                                                                    Trân trọng kính mời!    
 


Các bài viết liên quan