Thông tin về các kết luận mới của luận án NCS Trần Thị Mai Hưng

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Thực trạng kháng kháng sinh của một số vi khuẩn thường gặp ở cộngđồng và một số yếu tố liên quan ở Việt Nam năm 2018-2019

Chuyên ngành:  Y tế công cộng                                          Mã số:  62 72 03 01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Mai Hưng                 Khóa đào tạo: 36

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. TS Trần Huy Hoàng

                                                                   2. PGS. TS. Dương Thị Hồng

Cơ sở đào tạo:  Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

  1. 60,8% vi khuẩnE.coliphân lập được từ nhiễm khuẩn cộng đồng mang gen kháng kháng sinhvà mang nhiều loại gen kháng các nhóm kháng sinh khác nhau, trong đó đáng chú ý 4,6% E.coli mang gen mã hoá sinh carbapenem, kháng với kháng sinh chỉ sử dụng trong bệnh viện.E.coli kháng cao với nhiều loại kháng sinh hiện đang sử dụng tại cộng đồng và bệnh viện bao gồm cả các kháng sinh cephalosporin thế hệ 3: 72,1% kháng với cefotaxime, 38,5% vi khuẩn E.coli kháng với ciprofloxacim, 55,2% với sulfamethoxazole + trimethoprim.
  2. 88,2% vi khuẩn Klebsiella spp. phân lập từ nhiễm khuẩn cộng đồng mang gen mã hoá sinhESBLsvà gen mã hoá sinhcarbapenem. Gen mã hoá sinh carbapenemase lên tới 21%. Klebsiella spp. phân lập được từ các nhiễm trùng cộng đồng kháng với các loại kháng sinh đang sử dụng rất cao: hoàn toàn kháng với với ampicillin và 2/3 kháng với kháng với amoxicillin + clavulanic; 37,3% - 49% kháng với cephalosporin thế hệ 3; Đáng chú ý là 13,7% kháng với meropenem, một kháng sinh nhóm carbapenem.
  3. Điều kiện sinh hoạt, vệ sinh môi trường, vai trò của hiệu thuốc tại cộng đồng là những yếu tố có liên quan đến nguy cơ mang gen kháng kháng sinh ở cộng đồng.
  4. Kiến thức về sử dụng kháng sinh còn hạn chế, 64% số người được hỏi có kiến thức chưa đạt. Tỷ lệ sử dụng kháng sinh ở cộng đồng cao 37,5% số người được hỏi có sử dụng kháng sinh và 1/3 trong số họ sử dụng kháng sinh không theo đơn của bác sĩ. Sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi cũng phổ biến 37,6%.
  5. Kết quả phân tích hệ gen của vi khuẩn E.coli K.pneumoniae cho thấy có những mối liên quan nhất định về kiểu gen STgiữa một số chủng vi khuẩn này phân lập được ởcùng địa phương và khác địa phương của nghiên cứu. Đặc biệt các kiểu gen ST này cũng được ghi nhận ở trên thế giới. Điều đó chứng minh rằng các chủng này có mặt ở một sốđịa phương và có sự lây lan các chủng này ở bệnh viện ra cộng đồng hoặc ngay trong cộng đồng.Một số chủng K.pneumoniae mang gen NDM-4  thuộc các ST xuất hiện ở một số vụ dịch gần đây ở bệnh viện của các miền. Các nhiễm khuẩn này đều đa kháng và toàn kháng và có tỷ lệ tử vong cao trong các vụ dịch ở bệnh viện.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Đại diện người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

Title:  The situation of antimicrobial resistance of common bacteria of community required infection and some related factors in Vietnam, 2018-2019.

Specialization: Public health                         Code: 62 72 03 01 

Name of PhD student:        Tran Thi Mai Hung 

Supervisors:              1. Dr. Tran Huy Hoang, MD.

                                   2. A. Prof. Duong Thi Hong, MD.

Training Institution:   National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS 

1. 60.8% of E.coli isolated from community required infection carried antimicribial resistance genes, notably 4.6% E.coli carry carbapenem genes, resistant to antibiotics used only in hospitals. E.coli is highly resistant to many antibiotics currently used in the community and hospitals, including 3rd generation cephalosporin antibiotics: 72.1% are resistant to cefotaxime, 38.5% of E.coli are resistant to cefotaxime. ciprofloxacim, 5.2% with sulfamethoxazole + trimethoprim.

2. 88.2% Klebsiella spp. isolates from community-acquired infections carried genes encoding ESBLs and genes encoding carbapenems up to 21%. Klebsiella spp. isolated from community infections resistant to the currently used antibiotics are very high: completely resistant to ampicillin and 2/3 resistant to amoxicillin + clavulanic; 37.3% - 49% resistant to 3rd generation cephalosporins; Notably, 13.7% were resistant to meropenem, a carbapenem antibiotic.

3. Living conditions, environmental sanitation, and the role of pharmacies in the community are factors related to the risk of carrying antibiotic resistance genes in the community.

4. Knowledge about antibiotic use is still limited, 64% of respondents have inadequate knowledge. The rate of antibiotic use in the community is high 37.5% of respondents use antibiotics and 1/3 of them use antibiotics without a doctor's prescription. Using antibiotics in livestock is also common 37.6%.

5. The results of the analysis of the genomes of E.coli and K.pneumoniae showed that there were certain relationships in ST genotypes between some of these bacterial strains isolated in the same and different localities. Especially, these ST genotypes have also been recorded in the world. It proves that these strains are present in some localities and there is transmission of these strains in the hospital to the community or within the community. Several strains of K.pneumoniae carrying the NDM-4 gene belonging to STs appeared in some recent outbreaks in hospitals in different regions. These infections are all multi-resistant and all-resistant and have high mortality rates in hospital outbreaks.

                  Supervisors                                   PhD student

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Việt tại đây: 

2.1_TTMH_tomtat_24trang-TV.pdf

Tải file tóm tắt luận án Tiếng Anh tại đây: 

2.2_TTMH_tomtat_24trang-TA.pdf

Tải file luận án tiến sĩ tại đây: 

Luan_an_Tran_Thi_Mai_Hung.pdf

PHỤ_LỤC.zip

Quyet_dinh_thanh_lap_HD_cap_Vien-_TT_Mai_Hung.pdf

 


Các bài viết liên quan