Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của 6 ngành

Ngày 03/8/2022 Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ký Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của 6 ngành Viện đang được đào tạo: Y học dự phòng, Y tế công cộng, Dịch tễ học, Quản lý y tế, Vi sinh vật học và Khoa học y sinh. 

Chương trình đào tạo tiến sĩ của Viện được cập nhật theo quy định tại Thông tư 17/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. 

Nội dung chi tiết 6 khung chương trình đào tạo tiến sĩ xem tại đây:

- Khung_Chương_trình__Y_học_dự_phòng.docx

- Khung_Chương_trình_Dịch_tễ_học.docx

- Khung_Chương_trình_Khoa_học_Y_sinh.docx

- Khung_Chương_trình_Quản_lý_y_tế.docx

- Khung_Chương_trình_Vi_sinh_vật_học.docx

- Khung_Chương_trình_Y_tế_công_cộng.docx

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan