Hệ thống tài liệu ISO 9001:2008

Thực hiện việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng của Viện theo tiêu chuẩn ISO 9001, Viện đã ban hành hệ thống tài liệu bao gồm Quy định,quy chế, quy trình để áp dụng cho các hoạt động của Viện kể từ tháng 10/2014.

Phạm vi áp dụng: 10 hoạt động quản lý và 5 loại dịch vụ

TTHoạt độngMÃ ĐƠN VỊ
 Quản lý chungQL
 1.Quản lý chungQL01
 2.Quản lý nhân lựcQL02
 3.Quản lý kế hoạchQL03
 4. Quản lý  vật tư, thiết bị, tài sảnQL04
 5. Quản lý tài chínhQL05
 6. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế và trong nướcQL06
 7. Quản lý hành chính, quản trịQL07
 8. Quản lý khoa họcQL08
 9. Quản lý an toàn sinh học và quản lý chất lượngQL09
 10. Quản lý dữ liệu thông tinQL10
   
 Dịch vụDV
 1.Nghiên cứu khoa họcDV01
 2. Giám sát, phòng chống dịch bệnhDV02
 3. Chỉ đạo tuyếnDV03
 4. Đào tạoDV04
 5.Dịch vụ y tế dự phòngDV05


 

Đề nghị tất cả các đơn vị trong Viện sử dụng đúng phiên bản tất cả các tài liệu bao gồm quy định, quy chế, quy trình và các biểu mẫu đi kèm đã ban hành dưới đây:

Sổ tay chất lượng (Link): STCL.rar
 

I. Quy trình quản lý (QL)

1. Quản lý chung: QL01

1.1. QL01-QĐ01: Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị (Link): QL01-QĐ01-QĐ Chuc nang, nhiem vu, co cau to chuc don vi.rar
 

1.2. QL01-QC01: Quy chế dân chủ (Link): QL01-QC01-QC Thuc hien dan chu.rar
 

1.3 QL01-QC02: Quy chế làm việc của Viện (Link): QL01-QC02-QC Lam viec.rar
 

2. Quản lý nhân sự: QL02

2.1.QL02-QC01: Quy chế tuyển dụng viên chức, người lao động (Link): QL02-QC01-QC Tuyen dung.rar

2.2.QL02-QC02: Quy chế đào tạo, bồi dưỡng (Link): QL02-QC02-QC Dao tao.rar

2.3.QL02-QC03: Quy chế thi đua khen thưởng (Link): QL02-QC03-QC Thi dua, KT va KL.rar

2.4.QL02-QC04: Quy chế nâng bậc lương (Link): QL02-QC04-QC Nang bac luong truoc thoi han.rar

2.5.QL02-QT01: Quy định kê khai tài sản (Link): QL02-QT01-QT Ke khai TS, TN.rar

2.6.QL02-QT02: Quy định kéo dài thời gian công tác (Link): QL02-QT02-QT Keo dai thoi gian cong tac.rar

3. Quản lý kế hoạch: QL03

3.1.QL03-QĐ01: Quy định quản lý công tác kế hoạch, thống kê và báo cáo của Viện (Link):

3.2.QL03-QT01: Xây dựng kế hoạch đơn vị

3.3.QL03-QT02: Xây dựng kế hoạch Viện

3.4.QL03-QT03: Quản lý, theo dõi, giám sát

3.5.Ql03-QT04: Tổng hợp, thống kê, báo cáo

3.6. QL03-QĐ02: Quy định quản lý hoạt động mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ (Link): QL03_QĐ02. QĐ quan ly mua sam_01.01.2017.rar

3.7. QL03-QT05: Quy trình lập kế hoạch và phê duyệt các đề nghị mua sắm (Link): QL03_QT05. QT NCMS, KHMS, DNMS_01.01.2017.rar

3.8. QL03-QT06: Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị < 20 triệu (Link): QL03_QT06. QT mua sam duoi 20T_dang xet.rar

3.9. QL03-QT07: Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu đồng (Link): QL03_QT07. QT mua sam tu 20 den duoi 100T_01.01.2017.rar

3.10. QL03-QT08: Quy trình mua sắm hàng hóa dịch vụ có giá trị gói thầu từ 100 triệu đồng trở lên (Link): QL03_QT08. QT mua sam tu 100T_01.01.2017.rar

4. Quản lý tài sản: QL04 

4.1. QL04-QĐ01: Quy định quản lý tài sản, thiết bị của Viện (Link):

4.2.QL04-QT01: Quy trình quản lý thiết bị  

4.3.QL04-QT02: Bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chuẩn trang thiết bị

4.5.QL04-QT04: Quy trình quản lý tài sản

4.6.QL04-QĐ02: Quy định quản lý hàng hóa của Viện

4.7.QL04-QT09: Kho chung: Tiếp nhận, tiếp nhận, lưu kho, cấp phát vật tư tiêu hao,sinh phẩm, hóa chất… phục vụ các hoạt động thường xuyên của Viện

4.8.QL04-QT10: Kho chống dịch: Tiếp nhận, tiếp nhận, lưu kho, cấp phát hàng hóa phụcvụ hoạt động phòng chống dịch

4.9.QL04-QT11: Kho lạnh: Tiếp nhận, tiếp nhận, lưu kho, cấp phát vắc xin (Theo quy trình GSP….)

4.10.QL04-QĐ03: Quy định quản lý, sửa chữa cơ sở hạ tầng, nhà xưởng

4.11.QL04-QT12: Quy trình sửa chữa nhỏ cơ sở hạ tầng

4.11.QL04-QT13: Sửa chữa lớn cơ sở hạ tầng

5. Quản lý tài chính: QL05

5.1.QL05-QC01: Quy chế chi tiêu nội bộ (Link): QC_Chi_tieu_noi_bo.rar

5.2.QL05-QT01: Quy trình thanh, quyết toán (Link): QL05-QT01_Quy trinh thanh toan_01.01.2017 (3).rar

6. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế và trong nước QL06

6.1.QL06-QC01: Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế (Link): QL06-QC01 Quy che HTQT sua doi nam 2017 final.rar

6.2.QL06-QT01: Quy trình đàm phán ký kết các thỏa thuận HTQT (Link):QL06-QT01 Quy trinh Dam phan ky ket cac thoa thuan hop tac quoc te.rar

6.3.QL06-QT02: Quy trình phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, hợp đồng HTQT (Link): QL06-QT02 Quy trinh Phe duyet van kien chuong trinh, du an HTQT.rar

6.4.QL06-QT03: Quy trình thành lập BQL chương trình, dự án HTQT (Link): QL06-QT03 Quy trinh Thanh lap BQL chuong trinh, du an HTQT.rar

6.5. QL06-QT04: Quy trình phê duyệt điều chỉnh chương trình, dự án, hợp đồng HTQT (Link): QL06-QT04 Quy trinh Phe duyet dieu chinh chuong trinh, du an, hop dong HTQT.rar

6.6. QL06-QT05: Quy trình xác nhận viện trợ (Link): QL06-QT05 Quy trinh Xac nhan vien tro chuong trinh, du an, hop dong HTQT.rar

6.7. QL06-QT06: Hướng dẫn theo dõi, giám sát chương trình, dự án, hợp đồng HTQT (Link): QL06-QT06 Quy trinh Theo doi giam sat chuong trinh, du an, hop dong HTQT.rar

6.8. QL06-QT07: Hướng dẫn báo cáo tiến độ chương trình, dự án HTQT (Link): QL06-QT07 Quy trinh Bao cao tien do chuong trinh, du an, hop dong HTQT.rar

6.9. QL06-QT08: Hướng dẫn báo cáo chương trình, dự án HTQT hoàn thành (Link): QL06-QT08 Quy trinh Bao cao chuong trinh, du an HTQT hoan thanh.rar

6.10. QL06-QT09: Hướng dẫn xử lý tài sản chương trình, dự án, hợp đồng HTQT kết thúc (Link): QL06-QT09 Quy trinh Xu ly tai san chuong trinh, du an, hop dong HTQT.rar

6.11. QL06-QT10: Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn (Link): QL06-QT10 Quy trinh To chuc Hoi nghi, Hoi thao, Tap huan.rar

6.12. QL06-QT11: Quy trình quản lý và đón tiếp đoàn vào (Link):

6.13. QL06-QT12: Hướng dẫn duyệt dự toán chương trình, dự án, hợp đồng HTQT (Link): QL06-QT12 Quy trinh Duyet du toan chuong trinh, du an, hop dong HTQT.rar

6.14.QL06-QĐ02: Quy định quản lý các hoạt động hợp tác trong nước (Link): QL06-QĐ02. Quan ly hoat dong HTTN_01.01.2017.rar

7. Quản lý hành chính: QL07 

7.1. QL07-QC01: Quy chế công tác văn thư, lưu trữ (Link): QL07-QC01_ Quy chế quản lý văn thư, lưu trữ- 2.17.rar

7.2. QL07-QĐ01: Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô (Link): QL07-QĐ01_Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô-2.17.rar

7.3. QL07-QT01: Quy trình quản lý văn bản đến (Link): QL07-QT01_Quy trình văn bản đến 2.17.rar

7.4. QL07-QT02: Quy trình quản lý văn bản đi (Link): QL07-QT02_Quy trình văn bản đi 2.17.rar

7.5. QL07-QĐ02: Quy định quản lý công tác đảm bảo cảnh quan môi trường của Viện (Không thuộc ISO)

7.6. QL07-QĐ03: Quy định quản trị nội bộ Viện (Không thuộc hệ thống ISO)

7.7. QL07-QT05: Quy trình sửa ô tô (Link): QL07-QT05-Quy trình sửa chữa ô tô -2.17.rar

7.8. QL07-QĐ03: Quy định quản lý các phương tiện thông tin liên lạc, truyền thông (Link): QL07-QĐ04-QĐ_QL Thong tin lien lac Vien_2.17-.rar

7.9. QL07-QT15: Quy trình đưa tin bài lên Website (Link): QL07-QT15_Quy trình đưa tin bài lên WEB.rar

7.10. QL07-QT16: Quy trình khắc phục sự cố máy tính và thiết bị mạng (Link): QL07-QT16_QT_ kpsc_mt_tbm.rar

8. Quản lý khoa học: QL08
8.1. QL08-QĐ01: Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

8.2.QL08-QĐ02: Quy định quản lý các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện

8.3.QL08-QĐ03: Quy định quản lý hoạt động đào tạo liên tục của Viện

8.4.QL08-QĐ04: Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

8.5. QL08-QT01: Quy trình quản lý nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

8.6. QL08-QT02: Quy trình tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ phê duyệt đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

8.7. QL08-QT03: Quy trình Quản lý nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Quốc gia

9.Quản lý an toàn sinh học và Quản lý chất lượng: QL09

9.1.QL09-QĐ01: Quy định quản lý an toàn sinh học các PTN của Viện

9.2.QL09-QĐ02: Quy định cách xây dựng tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001 (Link) QL09-QĐ02- Quy dinh ve dinh dang tai lieu 2017.rar

9.3. QL09-QT01: Quy trình đăng kí sử dụng PTN ATSH cấp 3

9.4. QL09-QT02: Quy trình ra vào khu vực PTN ATSH cấp 3

9.5. QL09-QT03: Quy trình quản lý nhân sự PTN ATSH cấp 3

9.6. QL09-QT04: Quy trình quản lý dụng cụ, trang thiết bị tại PTN ATSH cấp 3

9.7. QL09-QT05: Quy trình vận hành PTN ATSH cấp 3

9.8. QL09-QT06: Quy trình tiệt trùng PTN ATSH cấp 3 bằng formaline

9.9. QL09-QT07: Quy trình quản lý vật tư tiêu hao của PTN ATSH cấp 3

9.10. QL09-QT08: Quy trình quản lý kho bảo quản TNGB tại khu vực PTN ATSH cấp 3

9.11. QL09-QT09: Quy trình an toàn sinh học trong sử dụng chuột tại PTN ATSH cấp 3

9.12. QL09-QT10: Quy trình khử nhiễm và xử lý chất thải trong khu vực PTN ATSH cấp3

9.13. QL09-QT11: Quy trình diễn tập và xử lý sự cố xảy ra trong PTN ATSH cấp 3

9.14. QL09-QT12: Quytrình xử lý sự cố vận hành PTN ATSH cấp 3

9.15. QL09-QT01: Quy trình kiểm soát tài liệu

9.16. QL09-QT02: Quy trình kiểm soát hồ sơ

9.17. QL09-QT03: Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

9.18. QL09-QT04: Quy trình khắc phục, phòng ngừa

9.19. QL09-QT05: Quy trình đánh giá nội bộ

9.20. QL09-QT06: Quy trình xem xét của lãnh đạo 

9.21. QL09-QT07: Quy trình cải tiến chất lượng

9.22. QL09-QT08: Quy trình dịch vụ khách hàng

13.Quản lý, điều phối hoạt động chỉ đạo tuyến (trong Viện): QL13 
13.1.QL13-QĐ01: Quy định hoạt động chỉ đạo tuyến 

II. Quy trình dịch vụ (DV)

Nghiên cứu khoa học: DV01
1.1. DV01-QT01: Quy trình sản xuất thanh nhựa gắn kháng thể kháng IgM người (Link): DV01-QT01-sản xuất thanh nhựa gắn kháng thể kháng IgM người.rar
1.2. DV01-QT02: Quy trình sản xuất cộng hợp kháng vi rút viêm não Nhật Bản (Link): DV01-QT02-sản xuất cộng hợp kháng.rar
1.3. DV01-QT03: Quy trình sản xuất kháng nguyên viêm não Nhật Bản (Link): DV01-QT03-sản xuất kháng nguyên.rar
1.4. DV01-QT04: Quy trình sản xuất chứng dương Viêm não Nhật Bản (Link): DV01-QT04-sản xuất chứng dương _.rar
1.5. DV01-QT05: Quy trình sản xuất chứng âm Viêm não Nhật Bản (Link): DV01-QT05-sản xuất chứng âm.rar
1.6. DV01-QT06: Quy trình sản xuất dung dịch pha loãng (Link): DV01-QT06-sản xuất dung dịch pha loãng.rar

1.7. DV01-QT07: Quy trình sản xuất dung dịch PBS – T (x10) (Link): 

DV01-QT07-sản xuất dung dịch PBS – T (x10).rar

1.8. DV01-QT08: Quy trình sản xuất cơ chất TMB (Link): 

DV01-QT08-sản xuất dung dịch cơ chất TMB.rar

1.9. DV01-QT09: Quy trình sản xuất dung dịch đệm pha cơ chất (Link): 

DV01-QT09-sản xuất dung dịch đệm pha cơ chất.rar

1.10. DV01-QT10: Quy trình sản xuất dung dịch dừng phản ứng (Link): 

DV01-QT10-sản xuất dung dịch dừng phản ứng.rar

1.11. DV01-QT11: Quy trình kiểm định các thành phần/bộ sinh phẩm chẩn đoán viêm não Nhật Bản bằng kỹ thuật MAC-ELISA(Link): 

DV01-QT11-kiểm định các thành phần.rar

1.12. DV01-QT12: Quy trình sản xuấtsinh phẩm chẩn đoán viêm não Nhật Bản (Link): 

DV01-QT12-sản xuất sinh phẩm.rar

1.13. DV01-QT25: Quy trình bán/cung cấp sinh phẩm (Link): DV01-QT25.rar

1.14. DV01-QT26: Quy trình nhận biết truy tìm nguồn gốc sản phẩm và tình trạng kiểm tra (Link): DV01-QT26.rar

2. Giám sát, phòng chống dịch bệnh: DV02 

2.1. DV02-QT01:Quy trình trực dịch hàng ngày (Link): DV02-QT01-Quy trinh truc dich.rar

2.2. DV02-QT02:Quy trình giám sát theo dõi, điều tra và đáp ứng chống dịch (Link): DV02-QT02-Quy trinh giam sat - dieu tra va chong dich.rar

2.3. DV02-QT03:Quy trình điều tra và đáp ứng chống dịch (Link): DV02-QT02-Quy trinh giam sat - dieu tra va chong dich.rar

3. Chỉ đạo tuyến: DV03

3.1. DV03-QT01: Quy trình đánh giá cấp GCN năng lực xét nghiệm vi sinh gây bệnh cho các TTYTDP tỉnh/thành phố (Link): DV03-QT01_Danh gia cap GCN nang luc vi sinh_3.16.rar

3.2. DV03-QT02: Quy trình tiếp nhậnvà xử lý thông tin đề nghị đánh giá cấp GCN (Link): DV03-QT02_Tiep nhan, xu ly thong tin de nghi cap GCN_2.15.pdf
 

3.3. DV03-QT03: Quy trình xem xét hồ sơ đánh giá cấp GCN (Link): DV03-QT03_.Xem xet ho so danh gia cap GCN.rar
 

3.4. DV03-QT04: Quy trình đánh giá cấp GCN tại phòng xét nghiệm (Link): DV03-QT04_Danh gia cap GCN cua PXN_4.16.rar
 

3.5. DV03-QT05: Quy trình thực hiện các hành động khắc phục trong đánh giá cấp GCN (Link): DV03-QT05_Thuc hien hanh dong khac phuc trong ĐG cap GCN_2.rar
 

3.6. DV03-QT06: Quy trình cấp và thu hồi GCN năng lực xét nghiệm vi sinh gây bệnh (Link): DV03-QT06_Cap, thu hoi GCN nang luc_3.16.rar
 

3.7. DV03-QT07: Quy trình hỗ trợ kỹ thuật (Link): DV03-QT07-.Quy trình tổ chức và điều phối hoạt động chỉ đạo tuyến.rar

3.8. DV03-QT09: Quy trình hướng dẫn điều phối và tổ chức hoạt động tư vấn kỹ thuật (Link): DV03-QT09_tu van ky thuat_3.16.rar

3.9 DV03-QT10: Điều phối và tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát (Link): DV03-QT10_Giam sat kiem tra danh gia_3.16..rar

4. Đào tạo: DV04 

4.1. DV04-QT01: Quy trình quản lý, tổ chức đào tạo liên tục (Link): DV04-QT01-TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐAO TẠO LIÊN TỤC.rar

4.2.DV04-QT02: Phê duyệt chương trình và tài liệu đào tạo (Link): DV04-QT02-PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.rar
 

4.3. DV04-QT03: Cấp chứng nhận đào tạo liên tục (Link): DV04-QT03-CAP CHUNG CHI DTLT.rar

4.4. DV04-QT04: Quy trình tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ (Link): DV04-QT04 tuyen nghien cuu sinh.rar
 

4.5. DV04-QT05: Quy trình tổ chức đào tạo các học phần ở trình độ tiến sĩ (Link): DV04-QT05 Quy trinh giang day hoc phan TS.rar
 

4.6. DV04-QT06: Quy trình đánh giá đề cương nghiên cứu chi tiết (Link): DV04-QT06 danh gia DCCT.rar

4.7.DV04-QT07: Quy trình đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ (Link): DV04-QT07 danh gia chuyen de va TLTQ.rar

4.8.DV04-QT08: Quy trình tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Link): DV04-QT08 Quy trinh bao ve luan an cap co so.rar

4.9.DV04-QT09: Quy trình gửi phản biện độc lập nhận xét luận án tiến sĩ (Link): DV04-QT09 Quy trinh gui PBDL.rar

4.10.DV04-QT10: Quy trình tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện (Link): DV04-QT10 Quy trinh bao ve luan an cap Vien.rar

4.11.DV04-QT11: Quy trình gửi hồ sơ thẩm định luận án và xử lý kết quả thẩm định (Link): DV04-QT11 Quy trinh gui tham dinh ho so.rar

4.12.DV04-QT12: Quy trình cấp bằng tiến sĩ (Link): DV04-QT12 Quy trinh cap bang tien si.rar

4.13.DV04-QT13: Quy trình quản lý những thay đổi và bổ sung trong quá trình đào tạo (Link): DV04-QT13 Quy trinh Qly nhung thay doi.rar

5.Dịch vụ y tế dự phòng: DV05


5.1. DV05-QT01: Quy trình tiêm chủng (Link): DV05-QT01-Tiem chung.rar

5.2. DV05-QT02: Quy trình xét nghiệm 11 thông số nước tiểu (Link): DV05-QT02_Quy trinh xet nghiem 11 thong so nuoc tieu.rar

5.3. DV05-QT03: Quy trình xét nghiệm Glucose máu (Link): DV05-QT03_Quy trinh xet nghiem sinh hóa.rar

5.4. DV05-QT04: Quy trình vận hành máy Cobass C111 (Link): DV05-QT04_Quy trinh ch_y máy cobass c111-1.16.pdf

5.5. DV05-QT05: Quy trình xét nghiệm AntiHBs (Link): DV05-QT05_Quy trinh xet nghiem antiHBs.rar

 

5.6. DV05-QT06: Quy trình vận hành máy Cobass E411 (Link): DV05-QT06_Quy trinh ch_y máy cobass e411-11.6.pdf


Các bài viết liên quan