Thời tiết
  Thư viện: Thư mục Tạp chí khoa học
Danh sách các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài

 

DANH SÁCH TẠP CHÍ

STT
TÊN TẠP CHÍ
NƠI XUẤT BẢN
NĂM XUẤT BẢN
TẬP
SỐ
ĐỊA CHỈ LƯU TRỮ
Tạp chí Tiếng Việt
1
Tạp chí Y học dự phòng
Tổng hội y học Việt nam
2000
10
3 (45)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2001
11
3 (49)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2003
13
1 (58)
1 (59) phụ bản
2+3 (60)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004
14
1 (65) phụ bản
4 (68)
5 (69)
6 (71)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005
15
1 (72)
2+3 (74)
4 (75)
5 (76)
6 (77)
6 (78) chuyên đề
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2006
16
1 (79)
2 (80)
2 (81) phụ bản
2 (82) phụ bản
5 (84)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2007
17
3 (88)
5 (90) phụ bản
6 (91)
7 (92)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2008
18
1 (93)
2 (94)
3 (95) phụ bản
5 (97)
6 (98)
7 (99)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2009
19
1 (100)
3 (102) phụ bản
4 (103)
5 (104)
6 (105)
7 (106)
8 (107)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2010
20
2 (110) phụ bản
3 (111)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2
Tạp chí Y học thực hành
Bộ y tế
2003

 
1 (439)
2 (442+443)
3 (446)
4 (450)
5 (452)
6 (454)
7 (456)
8 (458)
10 (463)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004

 
1 (471)
2 (472)
3 (474)
4 (478)
5 (480)
6 (481)
7 (483)
8 (484)
9 (487)
10 (490)
12 (499)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005

 
1 (501)
2 (503)
4 (510)
5 (512)
6 (514)
7 (515)
8 (517)
10 (525)
11 (530)
12 (532)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2006

 
1 (534)
2 (535)
3(536)
4 (538)
5 (544)
6 (547)
7 (549)
8 (551)
9 (553)
10 (555)
11 (558)
12 (560)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2007

 
1 (562)
2 (564)
3 (566+567)
4 (569+570)
5 (571+572)
6 (573)
7 (574)
8 (575+576)
9 (577+578)
10 (581+582)
11 (589+590)
12 (591+592)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2008

 
1 (594+595)
2 (597+598)
3 (599+600)
4 (604+605)
5 (608+609)
7 (612+613)
8 (614+615)
9 (618+619)
10 (625+626)
11 (627+628)
12 (633+634)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2009

 
1 (641+642)
2 (644+645)
3 (650)
4 (656)
5 (662)
6 (664)
7 (667)
10 (679)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2010

 
2 (704)
3 (708)
6 (722)
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3
Tạp chí Nghiên cứu Y học
Đại học Y Hà nội
2003
21
23
1
3
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004
28
2,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2006
40
42
1
3,4
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2007
2008
47
50
51
52
53
55
1,2
4
4
5
5
6
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
53
54
1
2,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
4
Tạp chí Thông tin Y dược
Viện Thông tin y học Trung ương
2004

 
3
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005

 
3,5,8,9,10,11
phụ trương tháng 11/05
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2006

 
2,3,4,7,8,9,10
phụ trương tháng 7/06
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2007

 
1,4,8
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2008

 
12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2009

 
3,4,8,10
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2010

 
1,3
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
 
Tạp chí nước ngoài
 
1
American Journal of Infection Control
Elsevier
2004
32
1,2,4,5,7,8
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005
33
1,3,4,8,9,10
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2007
35
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2
Biology of the Cell
Elsevier
2003
95
1,2,3,4,5,6,7,8
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004
96
1,2,3,4,5,6,7,8,9
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
3
Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases
Elsevier
2003
45
1,2,3,4
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
46
1,2,3,4
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
47
1,2,3,4
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004
48
1,2,3,4
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
49
1,2,3,4
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
50
1,2,3,4
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005
51
1,2,3,4
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
52
1,2,3,4
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
53
1,2,3,4
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
4
Journal of Molecular Biology
Elsevier
2004
335
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ  Trung ương
336
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
337
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
338
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
339
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
340
1
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
341
1,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
342
1,2,3
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
343
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
344
2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005
345
1, 2,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
346
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
347
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
348
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
349
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
350
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
351
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
352
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
353
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
354
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
5
Infection and Immunity
King’s College
2003
71
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004
72
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005
73
1,2,3,4,5,6,8,9
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
6
Journal of Clinical Microbiology
American Society for Microbiology
2003
41
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2007

 
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2008

 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2009
47
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
7
International Journal of Epidemiology
Oxford University Press
2003
32
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004
33
1,2,3,4,5
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005
34
1,2,3,4,5,6
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2007
36
1,2,3,4,5,6
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2008
37
1,2,3,4,5,6
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2009
38
1,2,3,4,5,6
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
8
The Journal of Infectious Diseases
The University of Chicago Press
2003
187
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
188
1,3,4,5,6,7,8,9,10
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2004
189
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
190
2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2005
191
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
193
1,2,3,4
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2007
195
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
196
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2008
196
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
197
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
198
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
2009
199
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
200
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12   
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
9
Virology
Elsevier
2004
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
334
335
336
337
338
339
340
341
343
1,2
2
1,2
1
1,2
1,2
1
1,2
1,2
1,2
1,2
2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1
2
1,2
1,2
Thư viện - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương


           Danh sách chi tiết xem tại đây: /uploads/DANH SACH CAC TAP CHI TIENG VIET VA TIENG ANH.doc
 
 
Tin tiếp theo
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website