Thời tiết
  Thông báo
Quy chế đào tạo tiến sỹ của Bộ Giáo dục và đào tạo
 
BỘ Y TẾ
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG 
TÓM TẮT QUY CHẾ ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ


1. Thời gian đào tạo
- 3 năm tập trung liên tục đối với người có bằng thạc sĩ.
- 4 năm tập trung liên tục đối với người có bằng đại học.
- Nếu không tập trung, phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu như trên, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo.
 
2. Chương trình đào tạo
2.1. Các học phần bổ sung: dành cho các đối tượng sau:
- Chưa có bằng thạc sĩ: được học chương trình thạc sĩ trong 2 năm đầu, có khối lượng từ 27 - 36 tín chỉ, chưa kể các môn triết học và ngoại ngữ.
- Có bằng thạc sĩ: đối với chuyên ngành gần hoặc đúng chuyên ngành nhưng tốt nghiệp quá 10 năm thì trên cơ sở đối chiếu với chương trình đào tạo hiện tại, Viện có thể yêu cầu NCS học bổ sung các học phần cần thiết theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực nghiên cứu.
- Bổ sung chương trình đại học (nếu cần).
- Kinh phí cho các học phần bổ sung trên do nghiên cứu sinh tự chi trả.
2.2. Các học phần ở trình độ tiến sĩ, chuyên đề và tiểu luận tổng quan:
- Các học phần tiến sĩ: Cập nhật kiến thức: Mỗi học phần từ 2 - 3 tín chỉ (TC). Mỗi NCS phải hoàn thành từ 3 - 5 học phần = 8 - 12 TC (tương ứng với 240 -360 giờ chuẩn).
- Chuyên đề: Mỗi NCS phải hoàn thành 3 CĐ = 6 TC (tương ứng 180 giờ chuẩn).
- Bài tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án: Nội dung không quá 50 trang với khối lượng từ 1 - 2 tín chỉ (tương ứng với 30 - 60 giờ chuẩn).
2.3. Luận án tiến sĩ:
- Luận án có khối lượng 100 - 150 trang khổ A4 trong đó trên 50% trình bày kết quả nghiên cứu và bàn luận của NCS.
 
3. Đánh giá và bảo vệ luận án:
3.1. Luận án tiến sĩ được tiến hành đánh giá qua hai cấp:
a) Cấp cơ sở; 
b) Cấp Viện.
3.2. Điều kiện để luận án của nghiên cứu sinh được đề nghị bảo vệ:
a) Đã hoàn thành luận án và chương trình học tập (xem mục 2) trong thời gian quy định;  
b) NCS cần phải đạt được 1 trong các điều kiện sau về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận án:
- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh;
- Bằng ĐH, ThS, tiến sĩ trong nước mà chương trình đào tạo bằng tiếng Anh không qua phiên dịch;
- Chứng chỉ TOEFL iBT 61 hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 500, IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;
- Trình độ ngoại ngữ tương đương xác định chuẩn theo B1, B2 của khung châu Âu;
- Chứng chỉ của các trung tâm khảo thí ngoại ngữ được công nhận chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c) Nội dung chủ yếu và các kết quả nghiên cứu của luận án phải được báo cáo tại các Hội nghị khoa học, trong đó có báo cáo tại Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh hàng năm của Viện.
d) Có ít nhất hai bài báo liên quan đến kết quả luận án được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có phản biện độc lập. Các tạp chí khoa học trong nước thuộc nhóm các tạp chí chuyên ngành được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đánh giá điểm công trình đến 1 điểm, đồng thời thuộc danh mục các tạp chí khoa học mà Viện quy định cho mỗi chuyên ngành đào tạo.
e) Nghiên cứu sinh hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
 
4. Tổ chức đào tạo:
4.1. Sáu tháng đầu năm thứ nhất: bảo vệ đề cương chi tiết.
4.2. Hai năm đầu tiên:
- Hoàn thành các học phần ở trình độ tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan đối với người đã có bằng thạc sĩ.
- Hoàn thành chương trình thạc sĩ đối với người chưa có bằng thạc sĩ.
4.3. Từ năm thứ ba:
- Hoàn thành và Bảo vệ luận án theo quy định.
- Riêng đối với người chưa có bằng thạc sỹ cần hoàn thành các học phần ở trình độ tiến sỹ, chuyên đề tiến sỹ và tiểu luận tổng quan trong năm thứ 3 và thứ tư.
 
5. Những thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Thay đổi đề tài luận án: chỉ thực hiện trong nửa đầu thời gian đào tạo
- Thay đổi người hướng dẫn: chậm nhất là 1 năm trước khi bảo vệ luận án
- Thời gian gia hạn: không quá 24 tháng. Chậm nhất 6 tháng trước khi hết hạn phải làm đơn gia hạn. Đối với NCS không tập trung, thời gian gia hạn phải tập trung ở CSĐT.
- Thời gian tối đa cho phép trình luận án để bảo vệ là 7 năm (84 tháng) kể từ khi có QĐ công nhận NCS.

6. Quyền và Trách nhiệm của NCS:
6.1. Quyền của nghiên cứu sinh
- Được cơ sở đào tạo tôn trọng, đối xử bình đẳng và được cung cấp đầy đủ các thông tin về việc học tập của mình.
- Được tham gia các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo.
- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất khác của cơ sở đào tạo để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học.
- Được dành thời gian cho việc học tập và nghiên cứu theo chương trình đào tạo.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
6.2. Trách nhiệm của nghiên cứu sinh:
- Trong quá trình đào tạo, nghiên cứu sinh là thành viên chính thức của đơn vị chuyên môn, có trách nhiệm báo cáo kế hoạch để thực hiện chương trình học tập, nghiên cứu và đề cương nghiên cứu với đơn vị chuyên môn.
- Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài luận án, nghiên cứu sinh phải thường xuyên gặp gỡ xin ý kiến và trao đổi chuyên môn với người hướng dẫn theo kế hoạch và lịch đã định; tham gia đầy đủ và có báo cáo chuyên đề tại các buổi sinh hoạt khoa học của đơn vị chuyên môn; tham gia các sinh hoạt khoa học có liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu của mình ở trong và ngoài cơ sở đào tạo; định kỳ báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu của mình với người hướng dẫn, bộ môn và Phòng Sau đại học 2 lần/năm (vào tháng 06 và tháng 12 hàng năm).
- Trong quá trình học tập, nghiên cứu sinh phải dành thời gian tham gia vào các hoạt động chuyên môn, trợ giảng, nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên thực tập hoặc nghiên cứu khoa học tại cơ sở đào tạo theo sự phân công của bộ môn, Phòng Sau đại học.
- Vào đầu mỗi năm học, nghiên cứu sinh phải nộp cho bộ môn, Phòng Sau đại học báo cáo kết quả học tập và tiến độ nghiên cứu của mình bao gồm: những học phần, số tín chỉ đã hoàn thành; kết quả nghiên cứu, tình hình công bố kết quả nghiên cứu; đề cương nghiên cứu chi tiết, kế hoạch học tập, nghiên cứu của mình trong năm học mới để xem xét đánh giá (mẫu đính kèm).
- Đóng học phí đầy đủ theo quy định. NCS được coi là trong thời hạn học tập và không phải đóng góp kinh phí cho các hoạt động trong quá trình đào tạo nếu trong thời hạn quy định luận án được Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở thông qua. Nếu phải gia hạn học tập, NCS phải tự túc kinh phí cho các hoạt động diễn ra ngoài thời hạn quy định.

                                                                     CƠ SỞ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

              Bản Quy chế toàn văn xem chi tiết tại đường link dưới đây:
 
                               /uploads/Quy che moi ve dao tao tien sy.pdf
 
              Bản Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận án của Nghiên cứu sinh download tại đây:
 
                               /uploads/Bao cao tien do.doc
 
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website