Thời tiết
  Thông báo
Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 202
 
  Đề tài: Nghiên cứu thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất
giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Việt Yên - Bắc Giang, 2006 - 2008


CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG
MÃ SỐ: 62.72.03.01
 

NCS. NGUYỄN THỊ NGỌC BẢO
Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế
 
 
                TẠI: Thư viện (Tầng 3) - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
                           Số 1 - phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

                  THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 15 tháng 03 năm 2013

                                                                                         Tr©n träng kÝnh mêi! 

 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website