Thời tiết
  Thông báo
Thông báo Tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ năm 2013
 
BỘ Y TẾ
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG
Số:  143 /VSDTTƯ - ĐT
 
V/v: Tuyển nghiên cứu sinh khoá 33 năm 2013
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
 
   Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2013
 THÔNG BÁO
TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ NĂM 2013
 

                        Kính gửi:         -   Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

                             -      Các Viện nghiên cứu Y, Dược học;

                             -      Các Trường Cao đẳng, Đại học Y, Dược;

                             -      Các Bệnh viện Trung ương;

                             -      Các Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Bệnh viện các tỉnh/thành phố;

                             -      Chi cục Dân số, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm;

                             -      Các tổ chức, đơn vị làm công tác quản lý, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe.

            Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 33 năm 2013 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương;

           Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 33 năm 2013 như sau:

     I.     CÁC CHUYÊN NGÀNH, MÃ SỐ VÀ DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
 

Số TT

Chuyên ngành

Mã số

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

1

Dịch tễ học

62 72 01 17

5

2

Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế

62 72 01 64

5

3

Vi sinh y học

62 72 01 15

3

4

Y tế công cộng

62 72 03 01

5

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 18

     II.   ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

       1.     Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành tuyển sinh, tốt nghiệp loại khá trở lên:

              + Hệ tập trung: 4 năm    
              + Hệ không tập trung: 5 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo.

       2.     Thí sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng, phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành tuyển sinh:

              + Hệ tập trung: 3 năm
              + Hệ không tập trung: 4 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo.

       3.     Thí sinh có bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II đúng chuyên ngành, chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành tuyển sinh:

              + Hệ tập trung: 3 năm                                                           
              + Hệ không tập trung: 4 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo.

     III.    HÌNH THỨC TUYỂN:

                    -       Xét tuyển hồ sơ.

                    -      Thí sinh trình bày bài luận về dự định nghiên cứu và đề cương nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn của chuyên ngành đăng ký.

     IV.     ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

       1. Điều kiện văn bằng và công trình đã công bố: Thí sinh cần thoả mãn một trong các điều kiện sau:
       1.1. Thí sinh có bằng thạc sĩ hoặc bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II:

   a) Có bằng thạc sĩ hoặc bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II đúng chuyên ngành, chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần và đã có ít nhất một bài báo công bố phù hợp với hướng nghiên cứu của chuyên ngành dự tuyển đăng trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

   b) Có bằng thạc sĩ hoặc bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính qui đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển và có ít nhất hai bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu của chuyên ngành dự tuyển đăng trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

       1.2. Đối với các thí sinh chưa có bằng thạc sĩ hoặc bằng bác sĩ chuyên khoa II không yêu cầu bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu của chuyên ngành dự tuyển đăng trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

       2. Có bài luận về dự định nghiên cứu.
       3. Có đề cương nghiên cứu.

       4. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh.

       5.     Điều kiện thâm niên công tác: Thí sinh cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển (kể từ ngày Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận   tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự tuyển). Riêng các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi có thể tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
       6.     Trình độ ngoại ngữ: Thí sinh cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
          + Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do British Council, IDP Australia, University of Cambrige, các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp, cụ thể như sau:

          Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

B1

4.5

450 PBT133 CBT   45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

                         (Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

          Một số tiếng khác

Cấp độ (CEFR)

Tiếng    Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

B1

TRKI 1 

DELF B1

 TCF niveau 3

B1

ZD

HSK        cấp độ 3      

JLPT

 N4

(Theo Thông tư số: 05/2012/TT- BGDĐT
ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 
          + Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ một trong sáu thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật.
          + Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là một trong sáu thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật.
          + Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là một trong sáu thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật không qua phiên dịch.
       7.     Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
       8.     Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Viện (đóng học phí hàng năm theo quy định; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).
       9.     Đối tượng ưu tiên:
       a) Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:
          - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
          - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.
          - Người thuộc dân tộc thiểu số.
          - Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, miền núi do Uỷ ban dân tộc và miền núi xét công nhận. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc hải đảo, vùng sâu do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị, căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cùng cấp.
       b) Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm mười điểm (thang điểm 100) cho tổng số điểm. Thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên cũng chỉ được hưởng một lần ưu tiên.
     V.    LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:
             -      Lệ phí đăng ký dự tuyển: 50.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.
             -      Lệ phí tiếp nhận và xử lý hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 thí sinh.
          -      Lệ phí hội đồng xét tuyển và đánh giá bài luận sẽ thông báo sau.
     VI.  THỜI GIAN XÉT TUYỂN:
             -   Nhận hồ sơ dự tuyển: từ 01/3/2013 đến 17h00 ngày 15/7/2013 (trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện). Các thí sinh có nhu cầu tư vấn về điều kiện ngoại ngữ cần liên hệ trước ngày 26/02/2013.
             -   Dự kiến xét tuyển vào tháng 8 năm 2013.
             -   Dự kiến thời gian công bố kết quả: trong vòng 1 tháng kể từ ngày tổ chức xét tuyển.
 
     VII.    HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

  Mỗi thí sinh nộp 02 bộ đăng ký dự tuyển đựng trong phong bì hồ sơ A4, các giấy tờ trong túi hồ sơ xếp theo thứ tự sau đây:

         1. Bìa hồ sơ dán ngoài phong bì (theo mẫu).

         2. Phiếu đăng ký dự xét tuyển (theo mẫu).

         3. Bản sao có công chứng các bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học; bằng thạc sĩ, bảng điểm thạc sĩ; bằng chuyên khoa cấp 2, bảng điểm chuyên khoa cấp 2; các minh chứng về trình độ ngoại ngữ. Đối với những thí sinh có văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

         4. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Cơ quan quản lý, hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (theo mẫu, có dán ảnh).

         5. Công văn giới thiệu đi dự tuyển của cơ quan quản lý hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp.

         6. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

         7. Bản sao có công chứng các Quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động hoặc giấy chứng nhận thâm niên công tác của cơ quan quản lý.

         8. Bản chụp các bài báo có liên quan (gồm: trang bìa tạp chí, mục lục và toàn văn bài báo).

         9. Bài luận về dự định nghiên cứu (theo mẫu).

        10.Đề cương nghiên cứu (theo mẫu).

        11.Hai thư giới thiệu của các nhà khoa học (theo mẫu).

        12.Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên và các giấy tờ hồ sơ liên quan khác (nếu có).

        13.01 ảnh mới chụp cỡ 3x4 để trong phong bì ghi rõ tên và địa chỉ người nhận.
          Hồ sơ không đầy đủ thủ tục giấy tờ trên sẽ không được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt. Không chấp nhận bổ sung hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, công trình công bố sau khi dự tuyển.
          Hồ sơ và lệ phí tuyển sinh không hoàn lại nếu thí sinh không tham gia dự tuyển.
 
          Các mẫu trong hồ sơ đăng ký dự tuyển download tại đây:
                         /uploads/Phu luc tuyen sinh 2013.rar

     VIII.      ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC:

Phòng Đào tạo Sau đại học - Khoa Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện VSDTTƯ
Số 1 Yersin - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT: (04) 38.211.631                            Fax: (04) 39.726.000

Kính đề nghị các Cơ quan thông báo nội dung xét tuyển nghiên cứu sinh khoá 33 - năm 2013 cho các cơ sở trực thuộc để các cán bộ y tế có nguyện vọng hoàn tất thủ tục đăng ký dự tuyển đúng thời hạn.

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;
-          Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
-          Bộ Y tế (để báo cáo);
-          Lưu: HC, ĐT.

VIỆN TRƯỞNG

 (Đã ký)

 Nguyễn Trần Hiển

 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website