Thời tiết
  Hội đồng chức danh Giáo sư cấp Cơ sở
Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2012
 
DANH SÁCH CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2012
 
 
          Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo danh sách được công nhận chức danh GS/PGS năm 2012 (Kèm theo Quyết định số 127/QĐ-HĐCDGSNN ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư
Nhà nước).
Danh sách như sau:
 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký


Ngành, chuyên ngành

Nơi công tác

GS/PGS

1

PGS.TS. Đặng Đức Anh

GS

Y học, Vi sinh học

Viện VSDTTƯ

2

PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển

GS

Y học, Dịch tễ học

Viện VSDTTƯ

3

PGS.TS. Vũ Sinh Nam

GS

Y học, Dịch tễ học

Bộ Y tế

4

TS. Trần Ngọc Hữu

PGS

Y, Dịch tễ học

Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh

5

TS. Lê Thị Quỳnh Mai

PGS

Y, Vi rút học

Viện VSDTTƯ

7

TS. Cao Thị Bảo Vân

PGS

Y, Y học sơ cở

Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh

(Danh sách gồm 6 ứng viên)
 
          Quyết định số 127/QĐ-HĐCDGSNN ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012 xem tại đây:
 
                               /uploads/Quyet dinh so 127.pdf
 
          Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đợt năm 2012 (Kèm theo Quyết định số 127/QĐ-HĐCDGSNN ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước) xem tại đây: 
 
                              /uploads/DS theo Quyet dinh 127.xls
 
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website