Thời tiết
  Đào tạo Ngắn hạn - Tập huấn
Thông tư 07/2008/TT- BYT về Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục với cán bộ y tế
          Ngày 28 tháng 5 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã ký ban hành thông tư số 07/2008/ TT- BYT quy định về công tác đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng, thái độ về chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ Y tế; quy định về chương trình, tài liệu dạy học và công tác quản lý đào tạo liên tục trong ngành y tế.
 
          Theo thông tư này, tất cả các cán bộ y tế đang hoạt động trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam phải được đào tạo cập nhật về kiến thức, kỹ năng, thái độ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Thời gian được đào tạo mỗi năm tối thiểu là 24 giờ thực học. Trong 5 năm, cán bộ y tế phải tham gia học tập và tích lũy đủ thời gian đào tạo liên tục ít nhất là 120 giờ thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang hành nghề. Thủ trưởng đơn vị y tế có trách nhiệm xem xét cho phép tiếp tục công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn với những người không tích lũy đủ thời gian học tập trong 5 năm công tác. Các cán bộ đang hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sĩ, cán bộ tham dự các lớp đào tạo có chứng chỉ, các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước theo quy định của Bộ Nội vụ, tham dự các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ của Bộ/ ngành, cán bộ tham dự hội thảo, hội nghị quốc tế có báo cáo, có đăng báo được Thủ trưởng đơn vị xem xét và quy đổi vào thời gian học tập liên tục.
 
          Thông tư cũng ban hành biểu mẫu về xây dựng chương trình, tài liệu dạy- học cũng như cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chương trình và tài liệu dạy- học. Thông tư quy định các cơ sở đào tạo có trách nhiệm xây dựng chương trình, tài liệu dạy học và trình cấp cơ thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức khoa đạo tạo. Các chứng nhận đào tạo liên tục về chuyên môn được cấp theo mẫu của Bộ Y tế và chỉ có những khóa đào tạo có thời gian học từ 15 giờ thực học trở lên theo chương trình và tài liệu đã được cấp có thầm quyền phê duyệt mới được cấp giấy chứng nhận. Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo) quản lý việc cấp mã số giấy chứng nhận đàotạo liên tục trong toàn quốc. Cơ sở đào tạo liên tục của Viện Vệ sinh Dịch tễ có mã số B01 và có giá trị trên phạm vi toàn quốc.
 
          Một điểm quan trọng nữa trong Thông tư này là việc đào tạo trong các dự án viện trợ quốc tế áp dụng cho nhiều tỉnh/ thành phố (2 tỉnh/ thành phố trở lên) cũng phải báo cáo Bộ Y tế để được phê duyệt chương trình và tài liệu dạy – học trước khi tiến hành mở lớp. Những khóa học đào tạo của dự án mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ không được cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục của ngành y tế.
 
          Như vậy, tất cả các chương trình đào tạo hiện nay tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương như các khóa đào tạo trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, khóa đào tạo cho cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/ thành phố hay quận/ huyện nằm trong các dự án quốc tế, các lớp tập huấn kỹ thuật cho cán bộ y tế muốn được cấp mã số đào tạo liên tục đều phải thực hiện theo thông tư này.

          Xem toàn bộ nội dung thông tư tại địa chỉ:
                       http://www.dtyte.vn/k2dt/home/index.asp?nId=25&grpId=2
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website