Thời tiết
  Giám sát - Hỗ trợ kỹ thuật
Kết quả phúc tra điểm y tế dự phòng tỉnh năm 2012
          Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương,
 
          Căn cứ quyết định số 3275/QĐ-BYT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế về việc ban hành “Bảng kiểm tra Y tế dự phòng” và hướng dẫn thực hiện,
 
          Căn cứ vào công văn đề nghị của Sở Y tế các tỉnh về việc yêu cầu phúc tra chấm điểm hoạt động Y tế dự phòng năm 2012, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức các đoàn phúc tra, thực hiện thẩm định kết quả hoạt động Y tế dự phòng tại các tỉnh.
 
   I.   Đoàn Phúc tra của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
        Thành lập 4 đoàn, mỗi đoàn có 4-5 thành viên, bao gồm:
              -          Đại diện lãnh đạo Viện
              -          Lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn đã tham gia:
                            Khoa Dịch tễ
                            Khoa Côn trùng và Động vật y học
                            Khoa Vi khuẩn
                            Khoa Vi rút
                            Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng
                            Khoa Miễn dịch và Sinh học phân tử
                            Khoa Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
                            Khoa Sức khỏe cộng đồng và Chỉ đạo tuyến
 
    II.   Số đơn vị đề nghị phúc tra: 
            -          Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh/thành phố: 10
            -          Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế: 02

    III.   Thời gian phúc tra: Tháng 12 năm 2012

      IV.  Kết quả chấm điểm và xếp loại
 
STT

Đơn vị

Hạng đơn vị

Điểm chuẩn

Điểm tự chấm

Điểm kiểm tra

Kết quả phúc tra

Xếp loại

Số điểm

Tỷ lệ % so với điểm chuẩn

Trung tâm Y tế Dự phòng

1

Trung tâm YTDP tỉnh Vĩnh Phúc

I

94

92,4

90,45

92

98,00%

Giỏi

2

Trung tâm YTDP Hải Phòng

I

93

92

91,5

91

97,85%

Giỏi

3

Trung tâm YTDP tỉnh Yên Bái

II

88

81,7

84,2

84,2

95,70%

Giỏi

4

Trung tâm YTDP tỉnh Quảng Ninh

II

94

91,2

89,45

89,95

95,69%

Giỏi

5

Trung tâm YTDP tỉnh Bắc Giang

II

94

89,25

89,05

89,55

95,30%

Giỏi

6

Trung tâm YTDP tỉnh Hà Tĩnh

II

97

90,9

90,66

92,25

95,10%

Giỏi

7

Trung tâm YTDP tỉnh Cao Bằng

II

94

87,4

87,7

87,2

92,80%

Giỏi

8

Trung tâm YTDP tỉnh Bắc Kạn

II

94

87,2

86,9

86,15

91,70%

Giỏi

9

Trung tâm YTDP tỉnh Lào Cai

II

100

90,45

90,2

91,20

91,20%

Giỏi

10

Trung tâm YTDP tỉnh Tuyên Quang

II

94

86,35

86,1

85,1

90,50%

Giỏi

Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế

1

Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lào Cai

II

100

93,2

91,9

92,20

92,20%


Giỏi

2

Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Quảng Ninh

III

98,25

87,75

85,75

88,25

89,82%


Giỏi
 
    V.            Nhận xét chung

1.   
Ưu điểm:
 
        -          Các đơn vị Y tế Dự phòng đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn; Thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao về chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn. Các đơn vị tích cực phát huy năng lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.
 
        -          Thực hiện tốt công tác giám sát và kiểm soát bệnh dịch trên địa bàn, kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu biên giới, chủ động tích cực trong phòng chống dịch. Thực hiện tốt các chương trình y tế trên địa bàn, đạt hiệu quả cao. Triển khai các nội dung về chăm sóc sức khỏe cho người lao động, giám sát môi trường lao động, phòng chống tai nạn thương tích; Làm tốt công tác truyền thông, vệ sinh môi trường; Các chương trình dinh dưỡng cộng đồng, chương trình phòng chống sốt rét, bướu cổ và các bệnh nội tiết, các bệnh xã hội được quản lý có hệ thống và khoa học, đạt hiệu quả phòng bệnh.
 
       -           Các Trung tâm Y tế Dự phòng làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế về tổ chức, xây dựng và kiện toàn hệ thống Y tế dự phòng trong tỉnh, đảm bảo chất lượng hoạt động, hiệu quả trong hoạt động y tế dự phòng và triển khai các chương trình y tế. Tổ chức chỉ đạo tuyến và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã trong tỉnh triển khai thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.
 
       -           Thông tin, báo cáo tại các đơn vị được thực hiện đầy đủ, chính xác phù hợp với chức năng và nhiệm vụ chuyên môn. Quản lý tốt tài sản, vật tư và các trang thiết bị, đặc biệt các trang thiết bị xét nghiệm. Nhiều đơn vị đã phát huy hiệu lực, hiệu quả các trang thiết bị xét nghiệm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.
 
     -           Các Trung tâm quan tâm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên. Tích cực tổ chức các hoạt động trong phong trào công đoàn và đoàn thanh niên.

2.   
Tồn tại:
 
       -          Cơ sở hạ tầng của một số đơn vị còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu về chuẩn Quốc gia.
 
        -          Một số chương trình y tế (như y tế học đường, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường…) còn thiếu kinh phí hoạt động, hoặc kinh phí được phê duyệt muộn nên khó khăn trong triển khai kế hoạch.
 
        -          Sắp xếp các trang thiết bị ở một số đơn vị còn chưa hợp lý, chưa khoa học. Chưa có kế hoạch bảo dưỡng, hiệu chỉnh trang thiết bị xét nghiệm định kỳ hàng năm. Một số đơn vị chưa phát huy hết hiệu quả của trang thiết bị xét nghiệm do thiếu kinh phí cho sinh phẩm hóa chất, thiếu mẫu xét nghiệm.
 
        -          Công tác xây dựng kế hoạch còn chưa được chú trọng, chưa cụ thể. Nhiều đơn vị chưa có tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch định kỳ. Việc quản lý và lưu trữ số liệu báo cáo ở nhiều đơn vị còn chưa hệ thống, chưa khoa học. Công tác nghiên cứu khoa học chưa được chú trọng, thông tin chưa được cập nhật thường xuyên và đầy đủ.
 
    VI.          Đề xuất của các đơn vị

1.   
Đề xuất về chuyên môn:
 
       -          Các Viện chuyên ngành Trung ương tiếp tục công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị y tế dự phòng tỉnh, nhằm nâng cao năng lực cán bộ và phát huy hiệu quả sử dụng trang thiết bị, ứng dụng các kỹ thuật mới trong phòng và kiểm soát bệnh dịch.
 
       -          Đối với Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế: Cục Y tế Dự phòng cần xây dựng bảng kiểm chấm điểm chuẩn phù hợp với hoạt động của trung tâm Kiểm dịch y tế theo tình hình thực tế. Đầu tư trang thiết bị và hướng dẫn cụ thể về thực hiện các chỉ tiêu xét nghiệm.

2.   
Đề xuất khen thưởng:
 
Căn cứ vào kết quả phúc tra chấm điểm Y tế dự phòng của các đơn vị và xét các tiêu chuẩn khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ y tế, các đoàn đánh giá đề nghị Bộ Y tế xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2012 như sau:  
  

Bộ Y tế tặng Cờ thi đua

Trung tâm YTDP Hải Phòng
Trung tâm YTDP tỉnh Yên Bái
Trung tâm YTDP tỉnh Bắc Giang
Trung tâm YTDP tỉnh Quảng Ninh
Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Quảng Ninh
Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lào Cai

Bộ Y tế tặng Bằng khen

Trung tâm YTDP tỉnh Hà Tĩnh
Trung tâm YTDP tỉnh Cao Bằng
Trung tâm YTDP tỉnh Bắc Kạn
Trung tâm YTDP tỉnh Lào Cai
Trung tâm YTDP tỉnh Tuyên Quang
Trung tâm YTDP tỉnh Vĩnh Phúc
 
                                                                                                                      Tạ Ngọc Hà
                                                                                                Khoa Sức khỏe cộng đồng & Chỉ đạo tuyến
 
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website