Thời tiết
  Lịch sử phát triển

 

NHỮNG MỐC LỊCH SỬ CỦA VIỆN
 

§ Năm 1926: Viện Pasteur Hà Nội được xây dựng, nằm trong hệ thống các Viện Pasteur Đông Dương, do bác sĩ A.Yersin làm tổng giám đốc.

§ Ngày 3 tháng 10 năm 1945: Viện  Pasteur Hà Nội chính thức trực thuộc Bộ Y tế nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Bác sĩ  Hoàng Tích Trý là vị Giám đốc Việt Nam đầu tiên.

§ Ngày 1 tháng 5 năm 1946: Viện mang tên Viện Vi trùng học Việt Nam. Các vị Viện trưởng là: Hoàng Tích Trý (1946-1954), Hoàng Tích  Mịnh (1954-1955, phụ trách Viện), Nguyễn Văn Hưởng (1956-1958), Nguyễn Đức Khởi (1959-1961).

§ Ngày 25 tháng 3 năm 1961: Viện mang tên Viện Vệ sinh Dịch tễ Hà Nội. Các vị Viện trưởng là: Nguyễn Đức Khởi (1961-1973), Hoàng Thuỷ Nguyên (1974-1994).
§ Ngày 30 tháng 11 năm 1998: Viện mang tên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Các vị Viện trưởng là: Hoàng Thuỷ Long (1994-2004), Nguyễn Trần Hiển (Từ tháng 11 năm 2004).
 
 
 
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website