Thời tiết
  Tổ chức hoạt động

  • Hoạt động chỉ đạo tuyến tháng 7-8-9 năm 2011 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
  • Thực hiện phân công chỉ đạo của Bộ Y tế về giám sát hỗ trợ các Trung tâm Y tế dự phòng đạt Chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2008-2015, trong tháng 7-8-9 năm 2011, Khoa Sức khỏe cộng đồng và Chỉ đạo tuyến đã phối hợp với các khoa/phòng liên quan tổ chức các hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho 13 TTYTDP tỉnh. Nội dung cụ thể tại các tỉnh bao gồm:

  • Hoạt động chỉ đạo tuyến tháng 5-6 năm 2011 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
  • Thực hiện phân công chỉ đạo của Bộ Y tế về giám sát hỗ trợ các Trung tâm Y tế dự phòng đạt Chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2008-2015, trong tháng 5-6/2011, Khoa Sức khỏe cộng đồng và Chỉ đạo tuyến đã phối hợp với các khoa/phòng liên quan tổ chức các hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho TTYTDP tỉnh Lai Châu và Nam Định. Nội dung cụ thể tại các tỉnh bao gồm:

  • Hoạt động chỉ đạo tuyến tháng 4 năm 2011 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
  • Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Y tế về việc theo dõi và hỗ trợ các TTYTDP tuyến tỉnh thực hiện Chuẩn Quốc gia về YTDP năm 2011, Khoa Sức khỏe cộng đồng và Chỉ đạo tuyến đã phối hợp với các khoa Vi khuẩn và khoa An toàn sinh học và quản lý chất lượng tổ chức các hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các TTYTDP tỉnh/thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình. Nội dung cụ thể tại các tỉnh bao gồm:

  • Cơ chế hoạt động Chỉ đạo tuyến
  • Nhóm hỗ trợ kỹ thuật y tế dự phòng thành lập theo Quyết định số 318/QĐ-VSDTTƯ ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Nhóm hỗ trợ kỹ thuật được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giam đốc Viện.
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website