Thời tiết
  Kiểm chuẩn thiết bị
  • Các mẫu phiếu yêu cầu Hiệu chuẩn và Thử nghiệm
  • Phòng Kiểm chuẩn thiết bị, Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng xin gửi tới các đơn vị mẫu phiếu yêu cầu Hiệu chuẩn và Thử nghiệm để các đơn vị có nhu cầu Hiệu chuẩn và Thử nghiệm thiết bị sử dụng đúng mẫu phiếu yêu cầu.

  • Các thông tin về phòng Kiểm chuẩn thiết bị - Khoa An toàn sinh học & Quản lý chất lượng
  • Phòng Kiểm chuẩn thiết bị của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xây dựng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, được Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 mã số VILAS 567 vào tháng 6 năm 2012 theo quyết định số 156.2012/QĐ-VPCNCL. Phòng Kiểm chuẩn thiết bị được công nhận ISO về: Hiệu chuẩn micropipet; Thử nghiệm tủ an toàn sinh học (ATSH); Thử nghiệm nồi hấp tiệt trùng.
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website