Thời tiết
  Hội đồng chức danh Giáo sư cấp Cơ sở

 • Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2014
 • Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã phê duyệt Lịch và Chương trình Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) năm 2014. Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin thông báo nội dung cụ thể Tập huấn 2014 như sau: • Hội đồng CDGSNN thông báo về tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2013
 • Thực hiện công văn số 72/HĐCDGSNN ngày 22/5/2013 của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước về việc tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2013. Khoa Đào tạo và Quản lý Khoa học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin gửi thông báo tới các thành viên hội đồng chức danh giáo sư cơ sở và các ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2013 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lịch tập huấn như sau

 • Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013
 • Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã phê duyệt Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013. Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước trân trọng thông báo để các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành, các cơ sở giáo dục đại học biết, tổ chức triển khai và báo cho ứng viên GS, PGS thuộc đơn vị mình thực hiện.

 • Hoạt động của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2011
 • Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương năm 2011 được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-HĐCDGSNN ngày 17/5/2011 của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước. Tổng số ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại HĐCDGSCS Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương như sau: Giáo sư: 02 ứng viên và Phó giáo sư: 05 ứng viên.


 • Thông báo về tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011
 • Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã có Thông báo số 40/ HĐCDGSNN ngày 05 tháng 5 năm 2011 về tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011. Theo đó, nội dung tập huấn và thời gian, địa điểm có trong thông báo chi tiết kèm theo, kính mời các cán bộ và giảng viên quan tâm đi dự buổi tập huấn.

 • Thông báo về Lịch và tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011
 • Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 và dự kiến tổ chức tập huấn việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay tại Hà Nội, Huế (hoặc Đà Nẵng), Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ 15/5/2011 đến 30/5/2011 (ngày và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trước ngày 01/5/2011).

 • Kết quả bầu đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/ phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2010
 • Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiến hành 2 phiên họp vào ngày 23/7/2010 và ngày 26/7/2010 để các ứng viên chức danh Giáo sư và PGS trình bày báo cáo tổng quan trả lời các câu hỏi của Hội đồng và Hội đồng tiến hành thẩm định trình độ ngoại ngữ của ứng viên, Hội đồng biểu quyết công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả bầu đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/ phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương năm 2010 như sau: 3 ứng viên đạt tiêu chuẩn GS và 1 ứng viên đạt tiêu chuẩn PGS.

 • Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010
 • Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã quyết định Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010. Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin thông báo để các Hội đồng Chức danh giáo sư, cơ sở giáo dục đại học, cơ quan và cá nhân liên quan biết, thực hiện.

 • Đơn cho Ứng viên không có Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở
 • Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin trân trọng thông báo tới các ứng viên tham gia đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2010 mẫu Đơn đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS dùng cho ứng viên thuộc cơ sở giáo dục đại học không có HĐCDGS cơ sở và các ứng viên thuộc đối tượng giảng viên thỉnh giảng.

 1 2 
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website