Thời tiết
  Đào tạo sau Đại học-Mã số chuyên ngành đào tạo Tiến sỹ, đào tạo Thạc sỹ

  • Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
  • Ngày 09 tháng 3 năm 2012 Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ký Quyết định số: 179/QĐ-VSDTTƯ về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Quyết định này thay thế các Quyết định số 188/QĐ-VSDTTƯ ngày 22/3/2011 ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện VSDTTƯ và Quyết định số 1314/QĐ-VSDTTƯ ngày 6/12/2011 về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện. Quy chế mới này bao gồm 7 chương và 53 điều.


  • Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
  • Ngày 22 tháng 3 năm 2011 Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ký Quyết định số: 188/QĐ-VSDTTƯ về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Quy chế bao gồm 7 chương và 53 điều quy định việc tuyển sinh, chương trình, tổ chức đào tạo, luận án, bảo vệ luận án và các vấn đề liên quan.


Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website